ข่าว  สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พ.ย.64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-2653 กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-62-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 พ.ย.64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง กจ.ถ.32-005 ถึง กจ.ถ.32-004 บ้านห้วยหอยกาบ หมู่ที่ 1ฯ (3 พ.ย.64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง กจ.ถ.32-005 ถึง กจ.ถ.32-015 บ้านตลิ่งแดง หมู่ที่ 8ฯ (3 พ.ย.64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ต่อเติม ห้องทำงาน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ตามแบบที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ต.ค.64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ต.ค 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ต.ค.64)  
ประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง กจ.ถ.32-005 ถึง กจ.ถ.32-004 บ้านห้วยหอยกาบ หมู่ที่ 1ฯ (18 ต.ค.64) 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนพาราแอสฟัสก์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง กจ.ถ.32-015 บ้านตลิ่งแดง หมู่ที่ 8ฯ (18 ต.ค.64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ต.ค 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ต.ค.64)  
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง กจ.ถ.32-005 ถึง กจ.ถ.32-004 บ้านห้วยหอยกาบ หมู่ที่ 1ฯ (4 ต.ค.64)  
ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนพาราแอสฟัสก์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง กจ.ถ.32-015 บ้านตลิ่งแดง หมู่ที่ 8ฯ (4 ต.ค.64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว หมู่ที่ 1 ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ต.ค 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กก 6400 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.ย.64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 538 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.ย. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กค6443 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.ย.64)  
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กจ.ถ.32-005-กจ.ถ.32-004 บ้านห้วยหอยกาบ หมู่ที่ 1ฯ (22 ก.ย. 64)  
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กจ.ถ.32-015 บ้านตลิ่งแดง หมู่ที่ 8ฯ (22 ก.ย. 64)  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (22 ก.ย. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย.64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย.64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ย.64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับเครื่องถ่ายเอกสารหมายเลขครุภัณฑ์7441-61-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ย. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ..ศ.2565 พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ย.64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำหรับรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กง8383ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ย. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ย.64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-2653 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย.64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำหมายเลขะเบียน 81-7514 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ย. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ส.ค.64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ส.ค. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ส.ค.64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กธ 8011 กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ส.ค. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-26536 กาญจนบุรี หมายเลขทะเบียน 011-62-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ส.ค.64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ตามแบบที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค.64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 64)  
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่สัญญา CNTR-0355/64 (24ส.ค. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บริเวณข้างถนนภายในหมู่บ้านบัวหลวง หมู่ที่ 3 ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก์ (3 ส.ค. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ค.64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ประจำเดือน สิงหาคม 2564(ภาคเรียนที่ 1/2564) (29 ก.ค. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งสวนสาธารณะริมแม่น้ำแควใหญ่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ค.64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน ฯ ในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019ในศพด.ทต.หนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ค. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อตามโครงการเฝ้าระวังป้องันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค.64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย2564) (9 ก.ค. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ค.64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ประจำเดือน กรกฎาคม 2564(ภาคเรียนที่ 1/2564) (30 มิ.ย. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย.64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย.64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ (17 มิ.ย. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มิ.ย. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโณงเรียนวัดศรีอุปลาราม ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (ภาคเรียนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มิ.ย.64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มิ.ย. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยต์บรรทุกน้ำ 83-0580 กจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มิ.ย.64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ที่ตั้ง บริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข 3199 (ก่่อนถึงกรมทหารราบที่ 29 ถึงถนนเทศบาล 7)แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2,3,8ฯ ด้วยวิธีประกวดราคา (9 มิ.ย. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 17 และถนนเทศบาล 14 บ้านตลิ่งแดง หมู่ที่ 8ฯ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (9 มิ.ย.64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกรถบรรทุกขยะชนิดอีดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-2653 กจ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-62-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มิ.ย. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 7441-61-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มิ.ย..64)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเทศบาล 17 และถนนเทศบาล 14 บ้านตลิ่งแดง หมู่ที่ 8 (18 พ.ค. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของบริโภคและวัสดุจัดชุดถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค.64)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คศล.และรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่8 (ครั้งที่ 3) (11 พ.ค. 64)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ที่ตั้ง บริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข 3199 ฯ(11 พ.ค.64)  
ราคากลางงานโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ที่ตั้ง บริเวณภายในหมู่บ้านสวนพฤกษาบ้านห้วยหอยกาบ หมู่ที่ 1(3 พ.ค. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 เม.ย.64)  
ราคากลางงานโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.และรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 (ครั้งที่3) (19 เม.ย. 64)  
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) (16 เม.ย.64)  
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.และรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 (ครั้งที่ 2)(5 เม.ย. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายเทศบาล 18/6 (หมู่บ้านรวมเหล่า) หมู่ที่ 8 (ครั้งที่ 2) (31 มี.ค. 64)  
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งสวนสาธารณะริมแม่น้ำแควใหญ่ หมู่ที่ 3ฯ(ครั้งที่ 3)(30 มี.ค.64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 14/4 (ซอยรวมใจพัฒนา 10) หฒุ่ที่ 8 (25 มี.ค. 64)  
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ CNTR-0225/64 (25 มี.ค. 64)  
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ CNTR-0223/64 (25 มี.ค. 64)  
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ CNTR-0222/64 (25 มี.ค. 64)  
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ CNTR-0219/64 (25 มี.ค. 64)  
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ CNTR-0218/64 (25 มี.ค. 64)  
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ CNTR-0217/64 (25 มี.ค. 64)  
ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 14/4 (ซอย รวมใจพัฒนา 10) หมู่ที่ 8 (22 มี.ค. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 1/26 หมู่ที่ 8 (19 มี.ค. 64)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายเทศบาล 18/6 (หมู่บ้านรวมเหล่า) หมู่ที่ 8ฯ (ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (17 มี.ค. 64)  
ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 18/5 ซอย 2 (หมู่บ้านรวมเหล่า) หมู่ที่ 8 (17 มี.ค. 64)  
ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 18/5 ซอย 1 (หมู่บ้านรวมเหล่า) หมู่ที่ 8 (17 มี.ค. 64)  
ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 15/7 หมู่ที่ 8ฯ (17 มี.ค. 64)  
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ CNTR-0199/64 (17 มี.ค. 64)  
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ CNTR-0198/64 (17 มี.ค. 64)  
ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 1/26 หมู่ที่ 8ฯ (16 มี.ค. 64)  
ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 1/25 หมู่ที่ 1ฯ (16 มี.ค. 64)  
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล14/1 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 8ฯ (16 มี.ค. 64)  
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล14/1 ซอย 9 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 8ฯ (16 มี.ค. 64)  
ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายเทศบาล 18/6 (หมู่บ้านรวมเหล่า) หมู่ที่ 8ฯ (ครั้งที่ 2) (15 มี.ค. 64)  
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล14/1 (ต่อจากเดิม หมู่ที่ 8ฯ (15 มี.ค. 64)  
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล14/1 ซอย 9 (ต่อจากเดิม หมู่ที่ 8ฯ (15 มี.ค. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มี.ค. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มี.ค. 64)  
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ CNTR-0191/64 (10 มี.ค. 64)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งสวนสาธารณะริมแม่น้ำแควใหญ่ หมู่ที่ 3ฯ (8 มี.ค. 64)  
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายเทศบาล 18/6 หมู่ที่ 8ฯ (4 มี.ค. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ สำหรับงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มี.ค. 64)  
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ CNTR-0187/64 (4 มี.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ สำหรับงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มี.ค. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์และหีบบัตร สำหรับงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มี.ค. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มี.ค. 64)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับ ศพก.ทต.หนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด.ทต.หนองบัว ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน ที่ตั้ง บริเวณภายในหมู่บ้านสวนพฤกษา บ้านห้วยหอยกาบ หมู่ที่ 1 ฯ (25 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีในการผลิตน้ำประปาโรงผลิตประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.พ. 64)
ราคากลางงานและแต่งตั้งกรรมการโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งสวนสาธารณะริมแม่น้ำแควใหญ่ หมู่ที่ 3ฯ (23 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิล สำหรับงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค538ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค538ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด 1 โด๊ส พร้อมใบรับรองฯ เหรียญ ไซริงค์และเข็ม จำนวน 1,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ. 64)
สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ สายเทศบาลล 9 หมู่ที่ 3ฯ (17 ก.พ. 64)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งสวนสาธารณะริมแม่น้ำแควใหญ่ หมู่ที่ 3 ฯ(ครั้งที่ 2) (15 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่และขั้วแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1432 กาญจนบุรี หมายเลขครุภัรฑ์ 011-51-003 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กค.6443 กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-44-0002 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.พ. 64)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คศล.และรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 (ครั้งที่ 2) (11 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายเทศบาล 9 หมู่ที่ 3 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 64)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน ที่ตั้ง บริเวณภายในหมู่บ้านสวนพฤกษา บ้านห้วยหอยกาบ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว 1 แห่ง (10 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-59-0073กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงคลอรีน 65% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.พ. 64)
ราคากลางงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายเทศบาล 9 หมู่ที่ 3ฯ (8 ก.พ. 64)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายเทศบาล 18/6 (หมู่บ้านรวมเหล่า) หมู่ที่ 8ฯ (8 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.พ. 64)
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายเทศบาล 18/6(หมู่บ้านรวมเหล่า) หมู่ที่ 8ฯ (3 ก.พ 64)
ขอความมเห็นชอบราคากลางงานโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.และรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 (ครั้งที่ 2)ฯ (3 ก.พ. 64)
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน ที่ตั้งบริเวณในหมู่บ้านสวนพฤกษา บ้านห้วยหอยกาบ หมู่ที่ 1 ฯ (1 ก.พ 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเรียนการสอน วัสดุสำนักงานและเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ในศพด.ทต.หนองบัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (29 ม.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ทต.หนองบัว ประจำเดือนกุมภาพันธ์2564 (28 ม.ค 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับ ศพด.ทต.หนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (28 ม.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ประปา) (28 ม.ค 64)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งสวนสาธารณะริมแม่น้ำแควใหญ่ ฯ (ครั้งที่ 2) (26 ม.ค. 64)
สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 1ฯ (25 ม.ค 64)
สัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเทศบาล 1/8 ซอย 6 หมู่ที่ 1 ฯ (25 ม.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเทศบาล 1/8 ซอย 6 หมู่ที่ 1 ฯ (21 ม.ค 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 1ฯ (21 ม.ค. 64)
แต่่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเทศบาล 1/8 ซอย 6 หมู่ที่ 1ฯ (18 ม.ค 64)
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างปรับปรุงฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 1ฯ (18 ม.ค. 64)
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล. และรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม บริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (15 ม.ค 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำโดมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค สำหรับโครงการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (15 ม.ค. 64)
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งสวนสาธารณะริมแม่น้ำแควใหญ่ หมู่ที่ 3ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (15 ม.ค 64)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งสวนสาธารณะริมแม่น้ำแควใหญ่ หมู่ที่ 3ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (12 ม.ค. 64)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล. และรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม บริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (11 ม.ค 64)
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งสวยสาธารณะริมแม่น้ำแควใหญ่ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (11 ม.ค. 64)
ประกาศผู้เสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์สี่ประตู หมยเลขทะเบียน กค6443 กาญจนบุรี (6 ม.ค 64)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนต.ค. - ธ.ค. 2563) (5 ม.ค. 64)
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ CNTR-0107/64(24 ธ.ค 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค. 63)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อรป้องกันตลิ่งสวนสาธารณะริมแม่น้ำแควใหญ่ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (22 ธ.ค 63)
ขอความเห็นชอบราคากลางงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งสวนสาธารณะริมแม่น้ำแควใหญ่ฯ (14 ธ.ค. 63)
แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.และรางระบายน้ำรูปบตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตนำประปาแห่งใหม่ หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (9 ธ.ค 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่าง อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ธ.ค. 63)
แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งสวนสาธารณะริมแม่น้ำแควใหญ่ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (2 ธ.ค 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยานพาหนะสำหรับเดินทางในโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดบวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ธ.ค 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ย. 63)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่าง ของหวาน อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดบวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ย. 63)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่างจำนวน 2 มื้อ และขนมมื้อกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยานพาหนะสำหรับการเดินทางในโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาอาชีพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มในโครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาอาชีพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 63)
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ CNTR-0070/64 (23 พ.ย. 63)
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านบัวหลวง หมู่ที่ 3 ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อคสล. ความยาวรวม 52 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเทศบาล13 ฯ หมู่ที่ 8 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (12 พ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ (10 พ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พ.ย. 63)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเทศบาล13 ฯ หมู่ที่ 8 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (2 พ.ย. 63)
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเทศบาล13 ฯ หมู่ที่ 8 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (22 ต.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ต.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ต.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ต.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.ย. 63)
ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 7441-59-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ 4 ประตู กธ 8011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 17 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารหมายเลข 7441-55-0003 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 557-56-0036 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย 82-1432 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 63)
ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดานและซ่อมท่อระบายน้ำ อาคารสนง. (14 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดานและซ่อมท่อระบายน้ำ อาคารสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตักหน้าขุดหลัง ตค 538 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกเครนไฮโดลิค 82-0783 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถตักหน้าขุดหลัง ตค538 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ และซ่อมชุดกระบอกรุนหน้า รถฟาร์มแทรกเตอร์ ตค 891 (14 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบั๊มกระบะท้ายบรรทุกของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6936ฯ (14 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บริเวณข้างถนนเทศบาล 17 ถึง หมู่บ้านสุขเจริญธรรม หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (8 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (3 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับ ศพด.ทต.หนองบัว ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ส.ค. 63)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเรียนการสอน วัสดุสนง.และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยและอุปกรณ์ในการป้องกันโควิด-19ฯ (28 ส.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบริโภคในโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีการศึกษาา2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ส.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศพด.ทต.หนองบัว ปีงบประมาร พ.ศ. 2563 ประจำเดือน ก.ย.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ส.ค. 63)
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ CNTR-0398/63 ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTVฯ (27 ส.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งภายในอาคารและในเขตพื้นที่ สน.ต.หนองบัว กล้องจำนวน 26 ชุด พร้อมวัสดุอุปกรณ์และวัสดุที่เกี่ยวข้องงานเครือข่ายในการติดตั้ง ตามแบบที่เทศบาลกำหนด (26 ส.ค. 63)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บริเวณข้างถนนเทศบาล 17 ถึงหมู่บ้านสุขเจริญธรรม หมู่ที่ 8ฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (25 ส.ค. 63)
ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บริเวณข้างถนนเทศบาล 17 ถึงหมู่บ้านสุขเจริญธรรม หมู่ที่ 8ฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (24 ส.ค. 63)
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ CNTR-0397/63 วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบัวหลวง ซอย 4 หมู่ที่ 3 ฯ (18 ส.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารว่าง อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โครงการสร้างความรู้สู่ผู้สูงอายุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบัวหลวง ซอย 4 หมู่ที่ 3ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ส.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ รร.วัดศรีอุปลาราม ระหว่างเดือนส.ค.-พ.ย.2563 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับ ศพด.ทต.หนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนส.ค.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง8383 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ กองคลัง(ฝ่ายประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์วัดน้ำ ขนาด 8 นิ้ว แบบหน้าแปลน PN 10 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 8383 (9 ก.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่าง อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองบัว ปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ค. 63)
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านบัวหลวง ซอย 4 หมู่ที่ 3ฯ (ครั้งที่ 3) (8 ก.ค. 63)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบัวหลวง ซอย 4 หมู่ที่ 3ฯ ด้วยวิธีประกวดระเมิน (2 ก.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูน์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 442-57-0010 และเครื่องตัดกิ่งไม้ หมายเลขครุภัณฑ์ 704-60-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนวัดศีอุปลาราม (30 มิ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่าง อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 63)
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ CNTR-0340/63 ก่อสร้างถนน คสล.สายเทศบาล 1/21 หมู่ที่ 8ฯ (24 มิ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-2653 (23 มิ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ในศพด.ทต.หนองบัว (23 มิ.ย. 63)
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 26จป/2563 ขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บริเวณข้างถนนเทศบาล 15 หมู่ที่ 8ฯ (22 มิ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บริเวณข้างถนนเทศบาล 15 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มิ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 1/21 หมู่ที่ 8ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มิ.ย. 63)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นตองใช้ในราชการ จำนวน 125 รายการ (22 มิ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มิ.ย. 63)  
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 1/21 หมู่ที่8 (15 มิ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟถนน แอลอีดี ขนาด 60 วัตต์ จำนวน 20 โคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 63)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบัวหลวง ซอย 4 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (17 มิ.ย. 63)
ราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ฯ (17 มิ.ย. 63)
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านบัวหลวง ซอย 4 หมู่ที่ 3 ฯ(ครั้งที่ 2) (15 มิ.ย. 63)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์สร่ประตูหมายเลขทะเบียน กค 6443 กาญจนบุรี (11 มิ.ย. 63)
ประกาศยกเลิกขยทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (11 มิ.ย. 63)
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ CNTR-0327/63ก่อสร้างอาคารหลังคากันแดดศพด.ทต.หนองบัวฯ (9 มิ.ย. 63)
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ CNTR-0326/63ก่อสร้างศาลาพักหกเหลี่ยมฯ (9 มิ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (8 มิ.ย. 63)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้้างก่อสร้างอาคารหลังคากันแดดศพด.ทต.หนองบัว (4 มิ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้้างก่อสร้างศาลาพักหกเหลี่ยม บริเวณด้านหน้าสนง.จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 2 (4 มิ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้้างก่อสร้างศาลาพักหกเหลี่ยม บริเวณด้านหน้าสนง.จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 1 (4 มิ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์สี่ประตูหมายเลขทะเบียน กค.6443 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย. 63)
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ CNTR-0314/63 วางท่อระบายน้ำ หมู่บ้านสวนพฤกษา ซอย 5 หมู่ที่ 1ฯ (1 มิ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่บ้านสวนพฤกษา ซอย 5 หมู่ที่ 1 (29 พ.ค. 63)<
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน มิ.ย.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนมิ.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งฯ จำนวน 1 เครื่อง (ประปา) (27 พ.ค. 63)<
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่บ้านสวนพฤกษา ซอย 5 หมู่ที่ 1 ฯ (26 พ.ค. 63)  
ราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาพักหกเหลี่ยมฯ (26 พ.ค. 63)  
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารหลังคากันแดดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (26 พ.ค. 63)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบังหลวง ซอย4 หมู่ที่ 3 (20 พ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (19 พ.ค. 63)  
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านบัวหลวง ซอย 4 หมู่ที่ 3ฯ (19 พ.ค. 63)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดศรีอุปลราม ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 (18 พ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางัวน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (15 พ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กค 6443 (13 พ.ค. 63)
ขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (13 พ.ค. 63)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสารตามโครงการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (8 พ.ค. 63)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตู หน้าต่างและช่องเปิดต่างๆของอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว (7 พ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการฯ) (7 พ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด (7 พ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง (7 พ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถบรรทุกขยะชนิดัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1432 (7 พ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 83-0580 (30 เม.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-7514 สำนักปลัด (30 เม.ย. 63)
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ CNTR-0277/63ก่อสร้างถนน คสล. สายเทศบาล 14/1 ซอย 3 หมู่ที่ 8ฯ (27 เม.ย. 63)
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 16จป/2563 ขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บริเวณข้างเทศบาล 6/2 ถึง 6/2 ซอย 1 หมู่ที่ 2ฯ (27 เม.ย. 63)
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 15จป/2563 ขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บริเวณข้างเทศบาล 17/3 หมู่ที่ 8ฯ (27 เม.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายเทศบาล14/1 ซอย 3 หมู่ที่ 8 (24 เม.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบ ผิวดินขนาดใหญ่ บริเวณข้างถนนเทศบาล 6/2 ถึง 6/2 ซอย 1 หมู่ที่ 2 (24 เม.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บริเวณข้างถนนเทศบาล17/3 หมู่ที่ 8 (24 เม.ย. 63)
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ CNTR-0275/63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 19/6 หมู่ที่ 8ฯ (22 เม.ย. 63)
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ CNTR-0274/63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 1/8 ซอย 4 บ้านห้วยหอยกาบฯ (22 เม.ย. 63)
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ CNTR-0273/63 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ริมทางหลวงหมายเลข3199ฯ (21 เม.ย. 63)
ราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ฯ บริเวณข้างถนนเทศบาล 6/2 ถึง 6/2 ซอย 1 หมู่ที่ 2ฯ (20 เม.ย. 63)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเทศบาล 14/1 ซอย 3 หมู่ที่ 8ฯ (20 เม.ย. 63)
ราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ฯ ข้างถนนเทศบาล 17/3 หมู่ที่ 8 (20 เม.ย. 63)
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ CNTR-0260/63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 11/2 หมู่ที่ 8ฯ (9 เม.ย. 63)
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ CNTR-0258/63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 2/2 หมู่ที่ 1ฯ (9 เม.ย. 63)
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ CNTR-0257/63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 1/8 ซอย 3 หมู่ที่ 1ฯ (9 เม.ย. 63)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 1/8 ซอย 1/1 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (9 เม.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (3 เม.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 82-1433 กาญจนบุรี (สำนักปลัด) (3 เม.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (30 มี.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 2 รายการ (30 มี.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทำแผ่นพับให้ความรู้สำหรับโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (30 มี.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ (30 มี.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับทำหน้ากากผ้า จำนวน 2 รายการ (30 มี.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำเดือนเมษายน 2563 (30 มี.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2รายการ (30 มี.ค. 63)
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ CNTR-0212/63 ก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างบ้านนายยรรยง หงษ์ยนต์ หมู่ที่ 8ฯ (26 มี.ค. 63)
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ CNTR-0211/63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 15/6 ซอย 1 หมู่ที่ 8ฯ (26 มี.ค. 63)
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ CNTR-0210/63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 14/1 ซอย 9 หมู่ที่ 8ฯ (26 มี.ค. 63)
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ CNTR-0209/63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 14/1 ซอย 5 หมู่ที่ 8ฯ (26 มี.ค. 63)
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ CNTR-0208/63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 13/5 หมู่ที่ 8ฯ (26 มี.ค. 63)
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ CNTR-0207/63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 13/4 หมู่ที่ 8ฯ (26 มี.ค. 63)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 1/8 ซอย1/1 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (24 มี.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 13/4 หมู่ที่ 8 (20 มี.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 13/5 หมู่ที่ 8 (20 มี.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 14/1 ซอย 5 หมู่ที่ 8 (20 มี.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 14/1 ซอย 9 หมู่ที่ 8 (20 มี.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 15/6 ซอย 1หมู่ที่ 8 (20 มี.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างบ้านนายยรรยง หงษ์ยนต์ หมู่ที่ 8 (20 มี.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 2/2 หมู่ที่ 1 (19 มี.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 4/4 หมู่ที่ 1 (19 มี.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 1/8 ซอย 3 หมู่ที่ 1 (19 มี.ค. 63)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างบ้าน นายยรรยง หงษ์ยนต์ หมู่ที่ 8 (12 มี.ค. 63)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 15/6 ซอย 1 หมู่ที่ 8(12 มี.ค. 63)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 14/1 ซอย9 หมู่ที่ 8(12 มี.ค. 63)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 14/1 ซอย 5 หมู่ที่ 8 (12 มี.ค. 63)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 13/5 หมู่ที่ 8 (12 มี.ค. 63)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 13/4 หมู่ที่ 8(12 มี.ค. 63)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 11/2 หมู่ที่ 8(12 มี.ค. 63)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 4/4 หมู่ที่ 1(12 มี.ค. 63)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 2/2 หมู่ที่ 1(12 มี.ค. 63)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 1/8 ซอย1/1 หมู่ที่ 1(12 มี.ค. 63)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 1/8 ซอย3 หมู่ที่ 1(12 มี.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่าง อาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ (10 มี.ค. 63)<
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 3199ฯ (10 มี.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายทุ่งศิริธรรม บ้านตลิ่งแดง หมู่ที่ 8 (9 มี.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายเทศบาล 15/2 (ซอยศักดิ์ศรี) หมู่ที่ 8 (9 มี.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สาย 1/8 ซอย1 (บริเวณบ้านนายพยอม นิลน้อย) หมู่ที่ 1(9 มี.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สาย กม.10 (หมู่บ้านเหรียญทอง) หมู่ที่ 1 (9 มี.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายหมู่บ้านบัวหลวง หมู่ที่ 3 (9 มี.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายเทศบาล 4 (บริเวณอู่จรัญ) หฒุ่ที่ 1 (9 มี.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มในโครงการจัดกิจกรรมจ่ายเบี้ยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนมี.ค. 63 (9 มี.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด 1โด๊ส พร้อมใบรับรองฯไซริงค์และเข็ม จำนวน 1,000 ชุด (2 มี.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อซ่อมตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัว 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.พ. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่าง อาหารกลางันพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการชมรมผู้สูงอายุฯ (25 ก.พ. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 19/6 หมู่ที่ 8 ฯ (21 ก.พ. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล1/8 ซอย 4 บ้านห้วยหอยกาบฯ (21 ก.พ. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-57-0038 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.พ. 63)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 3199ฯ (17 ก.พ. 63)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยานพาหนะสำหรับเดินทางในโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 63)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่าง อาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 63)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซักผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผม โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.พ. 63)  
ราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาหม่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ฯ (11 ก.พ. 63)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 19/6 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวฯ (6 ก.พ. 63)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 1/8 ซอย 4 บ้าน้วยหอยกาบ หมู่ที่ 1 ฯ (6 ก.พ. 63)  
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 19/6 หมู่ที่ 8 (5 ก.พ. 63)  
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 1/8 ซอย 4 บ้านห้วยหอยกาบหมู่ที่ 1 (5 ก.พ. 63)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง หมายเลขครุภัณฑ์ 003-57-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค. 63)  
ประกาศริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ของเทศบาลตำบลหนองบัว โครงการก่อสร้างถนนคศล. สายเทศบาล 15/2 (ซอยศักดิ์ศรี) หมู่ที่ 8 (29 ม.ค. 63)  
ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจ้างซ่อมแซมถนน คสล.สาย กม.10 (หมู่บ้านเหรียญทองฯ (27 ม.ค. 63)  
ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายเทศบาล4 (บริเวณอู่จรัญ) หมู่ี่ 1ฯ (24 ม.ค. 63)  
ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจ้า ซ่อมแซมถนน คสล.สายทุ่งศิริธรรม บ้านตลิ่งแดงฯ (24 ม.ค. 63)  
ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการ จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายหมู่บ้านบัวหลวง หมู่ที่ 3ฯ (24 ม.ค. 63)  
ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจ้างซ่อมแซมถนน คสล. สายเทศบาล 1/8 ซอย1 (บริเวณบ้านพยอม นิลน้อย)ฯ (24 ม.ค. 63)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะโครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ม.ค. 63)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่าง อาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ม.ค. 63)  
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ CNTR-0132/63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กประจำหมู่บ้านตลิ่งแดง หมู่ที่ 8ฯ (23 ม.ค. 62)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายเทศบาล 4 (บริเวณอู่่จรัญ) หมู่ที่ 1ฯ (22 ม.ค. 63)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายหมู่บ้านบัวหลวง หมู่ที่ 3ฯ (22 ม.ค. 63)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สาย กม.10 (หมู่บ้านเหรียญทอง) หมู่ที่ 1 ฯ (22 ม.ค. 63)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายทุ่งศิริธรรม บ้านตลิ่งแดง หมู่ที่ 8ฯ (22 ม.ค. 63)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายเทศบาล 1/8 ซอย1 (บริเวณบ้านนายพยอม นิลน้อย) หมู่ที่ 1ฯ (22 ม.ค. 63)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กประจำหมู่บ้านตลิ่งแดง หมู่ 8 ฯ (21 ม.ค. 63)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะในการเดินทางโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร ฯ (9 ม.ค. 63)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารว่าง อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โครงการเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในผู้สูงอายุ (9 ม.ค. 63)  
ราคากลางโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กประจำหมู่บ้านตลิ่งแดง หมู่ที่ 8ฯ (27 ธ.ค. 62)  
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ CNTR-0092/63 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณริมถนนสายเทศบาล 1/23ฯ (1 พ.ย. 62)  
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 2จป/2563 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บริเวณข้างถนนเทศบาล 18/3 หมู่ที่ 8 (1 พ.ย. 62)  
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสท์คอนกรีต สาย ทต10/3 หมู่ที่ 8ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (25 มิ.ย. 62)  
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสท์คอนกรีต สาย ทต1/20 และสายทต12 หมู่ที่ 8ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6 ก.ย. 62)  
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ Eb8จ/2562 (27 ส.ค. 62)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่บ้านรวมเหล่า ซอย 1 ด้านขวา หมู่ที่ 8 ฯ (9 ส.ค. 62)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่บ้านรวมเหล่า ซอย 1 ด้านขวา หมู่ที่ 8ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (1ก.ค. 62)  
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่บ้านรวมเหล่า ซอย 1 ด้านขวา หมู่ที่ 8ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (25 มิ.ย. 62)  
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ Eb7จ/2562 (17 พ.ค. 62)
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ Eb6จ/2562 (17 พ.ค. 62)  
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ Eb1จป/2562 (18 เม.ย. 62)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.32-007 (ที่ กม.0+000 ถึง กม.ที่ 0+220) หมู่ที่ 3 (4 เม.ย. 62)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.32-007 (ที่ กม.0+222 ถึง กม.ที่ 0+452) หมู่ที่ 3 (4 เม.ย. 62)
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.32-007 (ที่ กม.0+000 ถึง กม.ที่ 0+220) หมู่ที่ 3 (2 เม.ย. 62)
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.32-007 (ที่ กม.0+222 ถึง กม.ที่ 0+452) หมู่ที่ 3 (2 เม.ย. 62)
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บรเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข 3199 (ถนนสายเทศบาล 10 ถึงบ้านนายการุณณัฐฐ์ ชัยเจริญ) หมู่ที่ 1,2,3และ 8 (27 มี.ค. 62)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข 3199 (ถนนสายเทศบาล 10 ถึงบ้านนายการุณณัฐฐ์ ชัยเจริญ) หมู่ที่ 1,2,3และ 8 (15 มี.ค. 62)
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข 3199 (ถนนสายเทศบาล 10 ถึงบ้านนายการุณณัฐฐ์ ชัยเจริญ) หมู่ที่ 1,2,3และ 8 (11 มี.ค. 62)  
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ EB5จ/2562(4 มี.ค. 62)
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่สัญญา Eb4จ/2562 (1 มี.ค. 62)  
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ EB3จ/2562(1 มี.ค. 62)
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล14/2 (รวมใจพัฒนา8) หมู่ที่ 8ฯ (12 ก.พ. 62)  
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 4/1 หมู่ที่ 1 ฯ (12 ก.พ. 62)
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 15/4 หมู่ที่ 8ฯ (12 ก.พ. 62)  
สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ Eb1ซ/2562 (23 ม.ค. 62)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล14/2 (รวมใจพัฒนา8) หมู่ที่ 8ฯ (21 ม.ค. 62)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 4/1 หมู่ที่ 1 ฯ (21 ม.ค. 62)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 15/4 หมู่ที่ 8ฯ (21 ม.ค. 62)  
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล14/2 (รวมใจพัฒนา8) หมู่ที่ 8ฯ (9 ม.ค. 62)  
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 4/1 หมู่ที่ 1 ฯ (9 ม.ค. 62)  
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 15/4 หมู่ที่ 8ฯ (9 ม.ค. 62)  
ร่างรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล14/2 (รวมใจพัฒนา8) หมู่ที่ 8ฯ (ม.ค. 62)  
ร่างรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 4/1 หมู่ที่ 1 ฯ (ม.ค. 62)  
ร่างรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 15/4 หมู่ที่ 8ฯ (ม.ค. 62)  
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เดือน มกราคม 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : EB1ซ/2562) (23 พ.ย. 61 )
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ EB2จ/2562 (22 พ.ย. 62)  
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ EB1จ/2562 (22 พ.ย. 61 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ทต.10/3 หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งแดง ตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เลขที่โครงการ : EB2จ/2562) (26 ต.ค. 61 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ทต.1/20 และสาย ทต.12 หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งแดง ตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : EB1จ/2562) (26 ต.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ทต.10/3 หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งแดง ตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เลขที่โครงการ : EB2จ/2562) (9 ต.ค. 61 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ทต.1/20 และสาย ทต.12 หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งแดง ตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : EB1จ/2562) (9 ต.ค. 61 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บริเวณข้างถนนสายเทศบาล 19 (ระบบประปาของกรมโยธาถึงบ้านนายบุญมี บัวตูม) หมู่ที่ 8ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(30 ส.ค. 61 )  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อน้ำประปา บริเวณข้างถนนสายเทศบาล1 ,112 , 113,และ 115 หมู่ 2,3 และหมู่ 8 ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027138953) (12 ก.พ. 61 )  
ประกวดราคาจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บริเวณริมถนนทางหลวง หมายเลข 3199 (ร้านครัวร่มเย็นถึงปากทางเข้าต้นสน)หมู่ที่ 1,2,3และ8 ตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(5 ต.ค. 60 )  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กจ.ถ.32-013 สายเทศบาล 13 หมู่ที่ 8 ต.หนองบัว กว้าง 5 ม. ยาว 2,420 ม. หนา 0.15 ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(5 ต.ค. 60 )  
ประกวดราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง กจ.ถ.32-006 สายเทศบาล6 (ซ.บ้านตาปุ้น)หมู่ที่2 ต.หนองบัว กว้าง 4 ม. ยาว 3,660 ม. หนา 0.05 ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(29 ก.ย. 60 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายเทศบาล 1/23 (บริเวณบ้านนายทองดี ศรีบัวโรย) หมู่ที่ 8 ฯ (25 พ.ค.60)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย พ.ต.วุฒิชัย เจริญผล) หมู่ที่ 3 ฯ (17 พ.ค.60 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 4(บริเวณไร่อ้อยนายปัญญา มีเท) หมู่ที่ 2ฯ (17 พ.ค.60 )
รายงานผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย พ.ต.วุฒิชัย เจริญผล) หมู่ที่ 3 ฯ (5 พ.ค.60 )
รายงานผลการเปิดซองสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายเทศบาล 1/23 (บริเวณบ้านนายทองดี ศรีบัวโรย) หมู่ที่ 8 ฯ (5 พ.ค.60 )
รายงานผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 4(บริเวณไร่อ้อยนายปัญญา มีเท) หมู่ที่ 2ฯ (5 พ.ค.60 )
ประกาศคุณสมบัติของผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย พ.ต.วุฒิชัย เจริญผล) หมู่ที่ 3 ฯ (4 พ.ค.60 )
ประกาศคุณสมบัติของผู้เสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายเทศบาล 1/23 (บริเวณบ้านนายทองดี ศรีบัวโรย) หมู่ที่ 8 ฯ (4 พ.ค.60)
ประกาศคุณสมบัติของผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 4(บริเวณไร่อ้อยนายปัญญา มีเท) หมู่ที่ 2ฯ (4 พ.ค.60 )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย พ.ต.วุฒิชัย เจริญผล) หมู่ที่ 3 ฯ (18 เม.ย.60 )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายเทศบาล 1/23 (บริเวณบ้านนายทองดี ศรีบัวโรย) หมู่ที่ 8 ฯ (18 เม.ย.60 )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 4(บริเวณไร่อ้อยนายปัญญา มีเท) หมู่ที่ 2ฯ (18 เม.ย.60 )
วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย พ.ต.วุฒิชัย เจริญผล) หมู่ที่ 3 ฯ (7 เม.ย.60 )
วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายเทศบาล 1/23 (บริเวณบ้านนายทองดี ศรีบัวโรย) หมู่ที่ 8 ฯ (7 เม.ย.60 )
วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 4(บริเวณไร่อ้อยนายปัญญา มีเท) หมู่ที่ 2ฯ (7 เม.ย.60 )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 20 รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.32-020 ม.1 (29 ธ.ค. 59 )  
ประกาศประมูลจ้างโครงการวางท่อจ่ายน้ำประปา ถนนเทศบาล1 ฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ Eปจ 1/2560 (29 ธ.ค. 59 )  
ประกาศผลการประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ครั้งที่ 3 (12 ต.ค. 59 )  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุ 12,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (3 ต.ค 59 )  
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ครั้งที่ 3 (1 ก.ย 59 )  
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (21 ก.ค 59 )
สอบราคาถนน คสล. 15 ทับ 5 (วัดทุ่งสิริธรรม) ( 27 มิ.ย. 59 )
ก่อสร้างถนน คสล. 1 ทับ 8 (27 มิ.ย. 59 )
ก่อสร้างฝายท่อลอดเหลี่ยม ม.8 ( 27 มิ.ย. 59 )
ก่อสร้างอาคารคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ( 27 มิ.ย. 59 )
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (1 มิ.ย. 59 )  
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูภายในหมู่บ้านสุขเจริญธรรม ซอย2 หมู่ที่ 8 ( 18 เม.ย. 59 )
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยแดงไดนาโม หมู่ที่ 8 ( 18 เม.ย.59 )
สอบราคาจ้างเหมาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 10/3 ถึง 10/3 ซอย4 (บริเวณบ้านจ่าไหม) ( 18 เม.ย. 59 )  
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณลำห้วยหอยกาบ หมู่ที่ 1 ( 18 เม.ย.59 )
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายธนู สุขกลม หมู่ที่ 2 ( 18 เม.ย. 59 )
สอบราคาจ้างเหมาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เทศบาล 4 (บริเวณไร่อ้อยนายปัญญา มีเท) หมู่ที่ 2 ( 18 เม.ย.59
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 20 (บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ แซ่อึ้ง) หมู่ที่1 ( 18 เม.ย. 59 )
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เทศบาล 2 เชื่อมกับถนนสายเทศบาล 2/3 (บริเวณบ้านนายภานุวัตร นิ่มน้อย) ( 18 เม.ย.59 )
ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารทรงไทยขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 23 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนดฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( 11 เม.ย. 59 )
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( 11 เม.ย.59 )
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน( 14 มี.ค. 59 )
สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ แบบ 2 ชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง ( 14 มี.ค.59 ) (ผู้ประกอบอาหาร)
สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ แบบ 2 ชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง (อสม.) ( 14 มี.ค.59 )
สอบราคาจ้างเหมาบริการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แบบฝังกลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ( 14 มี.ค. 59)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ( 10 มี.ค 59)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป ฯ( 17 ก.ย. 58)
สอบราคาจ้างเหมาบริการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แบบฝังกลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (7 ก.ย. 58)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเทศบาล 10/1 ซอย 1 (บริเวณบ้านนายสิงห์ สีนวล) หมู่ที่ 3 (24 ส.ค.58)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตวางท่อประปา ถนนสายเทศบาล 13/2 (ซอยไผ่เงิน) หมู่ที่ 8 (24 ส.ค..58)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเทศบาล 1/15 ซอย 1 (บริเวณบ้านนางประจิม บัวแผน) หมู่ที่ 3 (24 ส.ค.58)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคากันสาดอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (24 ส.ค.58)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเทศบาล 14/1 ซอย 6 (สะเดาคู่) หมู่ที่ 8 (29มิ.ย.58)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเทศบาล 1/1 (ซอยท่าช้าง) หมู่ที่ 1 (29มิ.ย.58)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเทศบาล 13/2 (ซอยไผ่เงินต่อจากเดิม) หมู่ที่ 8 (29มิ.ย.58)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเทศบาล 1/6 (ซอยบ้านนายสันติ แก่นจันทร์) (29มิ.ย.58)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเทศบาล 15/1 (บ้านจ่าหมู) หมู่ที่ 8 (29มิ.ย.58)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเทศบาล 14/1 ซอย 7 (สะเดาคู่) หมู่ที่ 8 (29มิ.ย.58)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 19/2 (บ้านนายมาโนช ช้างงา) หมู่ที่ 3
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 16 (ซอยคลองส่งน้าบ้านตาเจ๊ก) หมู่ที่ 8
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 10/2 (ซอยร้อยล้าน) หมู่ที่ 3
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 1/18 ซอย 1 (บ้านนางกนกวรรณเงินงาม) หมู่ที่ 8
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 6/1 (บ้านนายปลูกต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 1/9 (บ้านนายบัณฑิต ชัยเจริญ) หมู่ที่ 2
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างหมู่บ้านสวนพฤกษา หมู่ที่ 1
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 21
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 4 (ต่อจากอู่จรัญต่อไปทางซอยบ้านตาบุญ)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว
ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E – Auction)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 1/12 หมู่ที่ 2     
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 8/1     
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 13/1    
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 1/3   
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 14/3     
สอบราคาโครงการขยายวางท่อประปา สายเทศบาล 13/2    
สอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๒ โครงการ     เอกสารหมายเลข1      เอกสารหมายเลข2