ข่าว  กิจกรรมผลการดำเนินงาน


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว (25 พ.ย. 2564)  
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (25 พ.ย. 2564)  
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว (25 พ.ย. 2564)  
รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ (18 พ.ย. 2564)  
ประชุมหารือแนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทง(9 พ.ย. 2564)  
ประชาชนเข้ารับการฉัดวัคซีนป้องกันไวรัส-19 (25 ต.ค. 2564)  
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว (20 ต.ค. 2564)  
ประชาชนเข้ารับการฉัดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (18 ต.ค. 2564)  
ประคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว (15 ต.ค. 2564)  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลหนองบัว (12 ต.ค.. 2564)  
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (12 ต.ค. 2564)  
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว 29 ก.ย. 2564)  
ประชาชนเข้ารับการฉัดวัคซีนป้องกันไวรัส-19 (27 ก.ย. 2564)  
เปิดศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลหนองบัว ( 3 ก.ย. 2564)  
ประชุมคณะกรรมการภาคีสี่ภาค(2 ก.ย. 2564)  
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ( 27 ส.ค. 2564)  
เตรียมความพร้อมภายในศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลหนองบัว (26 ส.ค. 2564)  
การรับวัคซีนโควิด-19 ของกลุ่มเปราะบาง (13 ส.ค. 2564)  
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการช่วยเหลือผู้กักตัวเสี่ยงสูง (6 ส.ค. 2564)  
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 (6 ส.ค. 2564)  
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (2 ส.ค. 2564)  
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ 4/2564 ( 30 ก.ค. 2564)  
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (15 ก.ค. 2564)  
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ 3/2564 ( 24 มิ.ย. 2564)  
อบจ.กาญจนบุรี สัญจร (22 มิ.ย. 2564)  
ลงพื้นที่รับลงทะเบียนการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด - 19 ( 16-17 มิ.ย. 2564)  
ประชุมคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว (4 มิ.ย. 2564)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มอบวัสดุเพื่อฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 และมอบหน้ากากอนามัยในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ( 27 พ.ค. 2564)  
กิจกรรมปลูกต้นไม้ . วันต้นไม้แห่งชาติ (25 พ.ค. 2564)  
แจกถุงยังชีพตามาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 (19 พ.ค. 2564)  
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้ได้รับถุงยังชีพตามประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 (17 พ.ค. 2564)  
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้ได้รับถุงยังชีพตามประกาศจังหวัดกาญจนบุรี (14 พ.ค. 2564)  
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2564 (14 พ.ค. 2564)  
การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งแรก (7 พ.ค. 2564)  
กิจกรรมล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ (9 เม.ย. 2564)  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว (28 มี.ค. 2564)  
รับหีบบัตรการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว (27 มี.ค. 2564)  
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ 3/2564 (25 มี.ค. 2564)  
อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งฯ (23 มี.ค. 2564)  
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 (5 มี.ค. 2564)  
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ 2/2564 (1 มี.ค. 2564)  
จ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (10 ก.พ. 2564)  
การรับสมัครเลือกตั้่งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว (8 ก.พ. 2564)  
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (2 ก.พ. 2564)  
ประชุมคัดเลือกประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล (1 ก.พ. 2564)  
การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่นฯและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยปปช.จว.กาญจนบุรี (20 ม.ค. 2564)  
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (24 ธ.ค. 2563)  
การร่วมตรวจการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบัวหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว (18 ธ.ค. 2563)  
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ (9 ธ.ค. 2563)  
โครงการจัดกิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (9 ธ.ค. 2563)  
กิจกรรมร่วมทำความสะอาดเทิดพระเกียรติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 (8 ธ.ค. 2563)  
สอบคัดเลือกุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษาะ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง (7 ธ.ค. 2563)  
เดินทางศึกษาดุงานโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (3-4 ธ.ค. 2563)  
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 -2 ธ.ค. 2563)  
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 (1 ธ.ค. 2563)   
โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาอาชีพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   (๒๖-๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓)  
โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาอาชีพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (๒๔-๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓)  
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว (๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓)  
เดินทางไปศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (๑๓ ต.ค. ๒๕๖๓)  
โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (๑๐-๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓)  
โครงการจัดกิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ (๑๐ พ.ย. ๒๕๖๓)  
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัย ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (๔ พ.ย. ๒๕๖๓)  
ประเพณีลอยกระทงตำบลหนองบัว (๓๑ ต.ค. ๒๕๖๓)  
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓)  
จองล๊อคร้านค้าในวันลอยกระทง (๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓)  
ร่วมงานวันปิยะมหาราช (๒๓ ต.ค. ๒๕๖๓)  
ประชุมหารือการจัดงานประเพณีลอยกระทง (๒๑ ต.ค. ๒๕๖๓)  
ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๒๐ ต.ค. ๒๕๖๓)  
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว (๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓)  
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ (๑๐ ก.ย. ๒๕๖๓)  
โครงการแจกเบี้ย เดือนก.ย.๒๕๖๓ (๑๐ ก.ย. ๒๕๖๓)  
ต้อนรับคณะตรวจประเมินคุณธรรมความโปร่งใสจากสำนักงาน ป.ป.ช. (๑๐ ก.ย. ๒๕๖๓)  
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) จังหวัดชลบุรี (๖ ก.ย. ๒๕๖๓)  
การประชุมคณะกรรมการริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว (๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓)  
สอบอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (๑๓ ส.ค. ๒๕๖๓)  
โครงการสร้างความรู้สู่ผู้สูงอายุ (๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓)  
โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนส.ค.๖๓ (๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓)  
การประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (๗ ส.ค. ๒๕๖๓)  
ทำความสะอาดเทิดพระเกียรติพระพันปีหลวง (๗ ส.ค. ๒๕๖๓)  
รับการตรวจประเมิน LPA (๔ ส.ค. ๒๕๖๓)  
การประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (๓ ส.ค. ๒๕๖๓)  
โครงการอบรมกฏหมาย ( ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓)  
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. (๒๙ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓)  
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว (๒๑ ก.ค. ๒๕๖๓)  
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ (๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓)  
แจกเบี้ยยังชีพ เดือน ก.ค.๖๓ ( ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓)  
การประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ให้ผู้ประกอบการร้านค้าท่าน้ำฯ (๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓)  
ปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองเด็กเล็กศพด.ทต.หนองบัว (๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓)  
ประชุม สปสช ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ( ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓)  
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสื่อวัสดุการเรียนการสอนและแผนปฏิบัติการสอน ปี ๒๕๖๓ (๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓)  
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๓)  
แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิ.ย.๖๓ ( ๑๐ มิ.ย.. ๒๕๖๓)  
แจกเงิน1,000 บาทให้ผู้พิการ (๒ มิ.ย. ๒๕๖๓)  
อบจ.ห่วงใย เราไม่ทิ้งกัน ร่วมใจเอาชนะภัย covid-19 (๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓)  
แจกเบี้ยยังชีพ พ.ค.63 และโครงการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา( ๘ พ.ค. ๒๕๖๓)  
แจกข้าวเด็กเล็กศูนย์พัฒน่เด็กเล็ก ทต.หนองบัว( 5 พ.ค. ๒๕๖๓)  
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓)  
ประชุมหารือแจกถุงยังชีพ ( ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๓)  
ประชุมการจ้างงานของผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019 (๑๕ เม.ย. ๒๕๖๓)  
แจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ( ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๓)  
แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน ๖๓ ( ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๓)  
คาราวานแจกถุงยังชีพ ( ๙ เม.ย. ๒๕๖๓)  
ประชุมหารือแจกถุงยังชีพ ( ๘ เม.ย. ๒๕๖๓)  
คาราวานแจกถุงยังชีพ ( ๕ เม.ย. ๒๕๖๓)  
คาราวานแจกถุงยังชีพ ( ๒ เม.ย. ๒๕๖๓)  
ประชุมหารือแจกถุงยังชีพ ( ๒ เม.ย. ๒๕๖๓)  
แจกแมส ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๓)  
ออกหน่วยเคลื่อนที่เร็วฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาฯ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๓)  
ออกหน่วยเคลื่อนที่เร็วฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาฯ ( ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓)  
มอบหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาฯ (๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓)ออกหน่วยเคลื่อนที่เร็วฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาฯ ( ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓)  
ออกหน่วยเคลื่อนที่เร็วฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาฯ ( ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓)  
ออกหน่วยเคลื่อนที่เร็วฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาฯ ( ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๓)  
กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ (๒๗ มี.ค. ๒๕๖๓)  
ประชุมสปสช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓)  
ออกหน่วยเคลื่อนที่เร็วฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาฯ (๒๓-๒๖ มี.ค. ๒๕๖๓)  
สภาเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับหัวหน้าส่วนในการดำเนินการด้านต่างๆของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) (๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓)  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ (๑๐ มี.ค. ๒๕๖๓)  
โครงการแจกเบี้ยยังชีพฯ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ (๑๐ มี.ค. ๒๕๖๓)  
โครงการฉีดยาพิษสุนัขบ้า (๖ มี.ค. ๒๕๖๓)  
กรมอนามัยเข้าตรวจน้ำประปา (๒๔ ก.พ.๒๕๖๓)  
เดินทางศึกษาดูงานโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (19-21 ก.พ. 2563)  
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร (๑๗ - ๑๘ ก.พ.๒๕๖๓)  
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัญสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑๒ ก.พ. ๒๕๖๓)  
อบรมผู้ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า (๗ ก.พ.๒๕๖๓)  
แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (๗ ก.พ. ๒๕๖๓)  
การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๒) (๓ ก.พ. ๒๕๖๓)  
เดินทางดูงานโครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓)  
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว (๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓)  
โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๒๗ ม.ค. ๒๕๖๓)  
เดินทางโครงการอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากร (๑๕ - ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๓)  
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร โดยผู้อำนวยการ สนง.การเลือกตั้งประจำจ.กาญจนบุรีและคณะ (๑๔ ม.ค. ๒๕๖๓)  
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร (๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓)  
โครงการให้ความรู้เรื่องการใช้ยาในผู้สูงอายุ (๑๐ ม.ค. ๒๕๖๓)  
รับเบี้ยยังชีพ เดือน มกราคม ๒๕๖๓ (๑๐ ม.ค. ๒๕๖๓)  
โครงการบูรณาการรายวิชาเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับการบริการวิชาการในชุมชน (๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๒)  
การสอบพนักงานจ้างในตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่ดับเพลิง) (๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒)  
ลงนามความร่วมมือโครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ (๔ ธ.ค. ๒๕๖๒)  
จ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนธ.ค.๖๒ (๔ ธ.ค. ๒๕๖๒)  
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ (๔ ธ.ค. ๒๕๖๒)  
ประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒)  
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ (๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒)  
ประชุมคณะกรรการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ (๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒)  
ประเพณีลอยกระทง (๑๑ พ.ย. ๒๕๖๒)  
แจกเบี้ยยังชีพ เดือน พ.ย.๖๒ (๗ พ.ย. ๒๕๖๒)  
ประชุมสภาเทศบาลสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ (๖ พ.ย. ๒๕๖๒)  
ประชุมหารือการจัดงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ (๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒)  
เข้าร่วมวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช (๒๓ ต.ค. ๒๕๖๒)  
รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ (๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒)  
แจกเบี้ย ประจำเดือน ต.ค.๖๒ (๙ ต.ค. ๒๕๖๒)  
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สภาเด็กฯ (๒๘ ก.ย. ๒๕๖๒)  
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒)  
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว (๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒)  
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ (๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒)  
โครงการอบรมเพิ่มทักษะอาชีพงานฝีมือแก่ประชาชน (๒๒ ก.ย. ๒๕๖๒)  
รับประกาศนียบัตรผ่านคุณภาพน้ำประปาตามเกณฑ์มาตรฐาน (๑๙ ก.ย. ๒๕๖๒)  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว (๑๗ ก.ย. ๒๕๖๒)  
โครงการส่งเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ชุมชนเข้มแข็ง (๕ ก.ย. ๒๕๖๒)  
แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ก.ย.๖๒ (๕ ก.ย. ๒๕๖๒)  
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศพด.ทต.หนองบัว ประจำปี ๒๕๖๒ (๓๑ ส.ค. ๒๕๖๒)  
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยศพด.ทต.หนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒๔ ส.ค. ๒๕๖๒)  
โครงการโครงการส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ชุมชนเข้มแข็ง“ผักกาดดอง หน่อไม้ดอง” (๒๔ ส.ค. ๒๕๖๒)  
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี ๒๕๖๒ (๒๔ ส.ค. ๒๕๖๒)  
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (๑๖ ส.ค. ๒๕๖๒)  
ทำความสะอาดเทิดพระเกียรติวันแม่ (๙ ส.ค. ๒๕๖๒)  
แจกเบี้ยยังชีพเดือน ส.ค. ๖๒ (๘ ส.ค. ๒๕๖๒)  
ประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (๘ ส.ค. ๒๕๖๒)  
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนป้องกันความรุนแรงในครอบครัว (๓ ส.ค. ๒๕๖๒)  
ประชุมสภาเทศบาลสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (๑ ส.ค. ๒๕๖๒)  
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๒ (๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒)  
เข้าร่วมงานยกระดับธรรมาภิบาลด้วยการทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ (๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒)  
โครงการส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ชุมชนเข้มแข็ง“นำพริกกะปิมอญ” (๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒)  
แจกเบี้ยยังชีพเดือน ก.ค. ๖๒ (๕ ก.ค. ๒๕๖๒)  
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๕ ก.ค. ๒๕๖๒)  
โครงการส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ชุมชนเข้มแข็ง“แกงเลียง”(๕ ก.ค. ๒๕๖๒)  
อบรมคณะกรรมการ สปสช. (๓ ก.ค. ๒๕๖๒)  
โครงการโภชนาการเด็กวัยเรียน (๒ ก.ค. ๒๕๖๒)  
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ อปพร. (๒๔ - ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒)  <
แนะนำการป้องกัน PM2.5ในโรงเรียน (๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๒)  
แนะนำการป้องกันPM2.5 (๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๒)  
สภากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่มอบของผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว (๑๗ มิ.ย ๒๕๖๒)  
อบรมผู้ประกอบการด้านความปลอดภัย (๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒)  
ประชุมสภาเทศบาล (๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๒)  
รับการตรวจประเมิน LPA (๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒)  
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ครั้งที่ ๒ (๑๑ - ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒)  
ต้อนรับแม่ทัพภาคเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ (๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒)  
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว (๑๐ มิ.ย.๒๕๖๒)  
แจกเบี้ยยังชีพ เดือน มิ.ย. ๖๒ (๖ มิ.ย.. ๒๕๖๒)  
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีเกษตรแบบหลากหลาย (๖ มิ.ย.๒๕๖๒)  
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเด็กเล็ก (๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒)  
ปฐมนิเทศก์นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒)  
โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร (๒๗ - ๒๙ พ.ค. ๖๒) ๒๕๖๒)  
โครงการประชาคมระดับตำบลเทศบาลตำบลหนองบัว(๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒)  
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองป่าตอง (๒๒ พ.ค. ๒๕๖๒)  
ประชุมสปสช.ครั้งที่ ๓ (๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒)  
โครงการแจกเบี้ยยังชีพ เดือนพ.ค.๖๒ (๘ พ.ค. ๒๕๖๒)  
ประชุมล๊อคร้านค้าและสุขาสาธารณะ (๗ พ.ค. ๒๕๖๒)  
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ (๑ พ.ค. ๒๕๖๒)  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการเทคโนโลยีเกษตร (๒๙ เม.ย. ๒๕๖๒)  
ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน (๒๙ เม.ย. ๒๕๖๒)  
โครงการวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒ (๒๔ เม.ย. ๒๕๖๒)  
โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นตำบลหนองบัว (๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒)  
โครงการแจกเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนเม.ย. ๖๒ (๕ เม.ย. ๒๕๖๒)  
ประชุมสภาเทศบาลวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (๕ เม.ย. ๒๕๖๒)  
โครงการรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๒ (๒ เม.ย. ๒๕๖๒)  
โครงการค่ายครอบครัว เสริมพลังรักสร้างครอบครัวแสนสุข (๒๗ -๒๘ มี.ค. ๒๕๖๒)  
โครงการครอบครัวคุณธรรม ความซื่อตรง ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒)  
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๗ -๘ มี.ค. ๒๕๖๒)  
แจกเบี้ยยังชีพ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ (๗ มี.ค. ๒๕๖๒)  
ทัศนศึกษาดูงานโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานสุขาภิบาลอาหาร (๒๑ ,๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒)  
อบรมโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานสุขาภิบาลอาหาร (๑๘ ,๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒)  
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบจ.ภูเก็ต (๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒)  
ออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ม.๓,ม.๘ (๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒)  
ออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ม.๑,ม.๒ (๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒)  
แจกเบี้ยยังชีพ เดือน ก.พ. ๒๕๖๒ (๗ ก.พ. ๒๕๖๒)  
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี (๕ ก.พ. ๒๕๖๒)  
ทัศนศึกษาโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพีวิตผู้สูงอายุ (๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒)  
อบรมโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพีวิตผู้สูงอายุ (๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒)  
ทัศนศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (๒๒-๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒)  
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (๑๔ ม.ค. ๒๕๖๒)  
ประชุมสปสช.ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ (๑๗ ม.ค. ๒๕๖๒)  
ประชุมพนักงานเพื่อทราบแนวทางการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส (๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒)  
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ(๙ ม.ค. ๒๕๖๒)  
แจกเบี้ยยังชีพ เดือน มกราคม ๒๕๖๒ (๗ ม.ค. ๒๕๖๒)  
ออกหน่วยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ๗-๑๑ ม.ค.๖๒ (๗ ม.ค. ๒๕๖๒)  
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ (๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๑)  
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสนง.พัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ (๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๑)  
รับรางวัล ปปช.และร่วมออกบู๊ทต่อต้านคอรัปชั่นสากล (๗ ธ.ค. ๒๕๖๑)  
แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ธ.ค. ๒๕๖๑ (๗ พ.ย. ๒๕๖๑)  
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ (๓ ธ.ค. ๒๕๖๑)  
โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลหนองบัว (๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑)  
ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ สปสช. (๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑)  
ประชุมสปสช.ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒ (๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑)  
การจองล๊อคร้านค้า จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ (๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑)  
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานคุณภาพการจัดการน้ำประปา (๑๓ พ.ย. ๒๕๖๑)  
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุออกำลังกายเต้นบาสโลป (๗ พ.ย. ๒๕๖๑)  
จ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พ.ย.๖๑ (๗ พ.ย. ๒๕๖๑)  
ประชาคมหมู่บ้าน (๒ พ.ย. ๒๕๖๑)  
ประชุมหารือการจัดงานโครงการประเพณีลอยกระทงตำบลหนองบัว (๓๑ ต.ค. ๒๕๖๑)  
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ (๒๙ ต.ค. ๒๕๖๑)  
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ๒๕๖๑ (๕ ต.ค. ๒๕๖๑)  
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว (๑๘ ต.ค. ๒๕๖๑)  
พิธีวางพวงมาลารำลึกพระมหากรุณาธิคุณแค่รัชกาลที่ ๙ (๑๓ ต.ค. ๒๕๖๑)  
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว (๙ ต.ค. ๒๕๖๑)  
แจกเบี้ยยังชีพ เดือนต.ค.๒๕๖๑ (๕ ต.ค. ๒๕๖๑)  
โครงการเยาวชนหนองบัวหัวใจสะอาดต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (๒๓ ก.ย. ๒๕๖๑)  
ประชุมสปสช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (๑๘ ก.ย. ๒๕๖๑)   
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑๑-๑๓ ก.ย. ๒๕๖๑)  
อบรมโครงการทัศนศึกษาดูงาน (๗,๑๐ ก.ย. ๒๕๖๑)   
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานทต.มหาพราหมณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา (๗ ก.ย. ๒๕๖๑)  
แจกเบี้ยยังชีพเดือนก.ย.๒๕๖๑ (๕ ก.ย. ๒๕๖๑)   
กิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น และกิจกรรมการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน (๓๐-๓๑ ส.ค. ๒๕๖๑)   
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานทต.ยุโป จ.ยะลา (๒๙ ส.ค ๒๕๖๑)  
ประชุมสปสช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑)   
ประชุมสภาเทศบาลสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ (๒๑ ส.ค ๒๕๖๑)  
โครงการวันแม่ (๑๒ ส.ค. ๒๕๖๑)   
โครงการจิตอาสาฯ (๑๐ ส.ค. ๒๕๖๑)   
ร่วมลงนามถวายพระพร (๖ ส.ค ๒๕๖๑)  
ประชุมสภาเทศบาลสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (๖ ส.ค. ๖๑)   
ประชุมสภาเทศบาลสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (๑ ส.ค ๒๕๖๑)  
โครงการแห่เทียน (๒๖ ก.ค. ๒๕๖๑)   
โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ (๒๕ ก.ค. ๒๕๖๑)  
คลินิกเกษตรสัญจร ครั้งที่ ๓ (๒๔ ก.ค. ๒๕๖๑)  
จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว (๑๗ ก.ค. ๒๕๖๑)   
รับการตรวจ LPA (๑๓ ก.ค. ๒๕๖๑)   
โครงการป้องกันท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นสถานศึกษา (๖ ก.ค. ๖๑)  
แจกเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการเดือน ก.ค. ๖๑ (๖ ก.ค. ๒๕๖๑)   
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ (๒ ก.ค. ๒๕๖๑)   
ศึกษาดูงานโครงการเพิ่มพูนศักยภาพ อปพร. (๑๙-๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๑)  
อบรมโครงการเพิ่มพูนศักยภาพอปพร. (๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๑)   
ปลูกต้นไม้ (๘ มิ.ย. ๒๕๖๑)  
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ๓ อปท. (๘ มิ.ย. ๒๕๖๑)   
เทศบาลเคลื่อนที่ (๖-๗ มิ.ย. ๒๕๖๑)  
เครือข่ายต่อต้านการทุจริตของสนง.ปปช.ประจำจว.กาญจนบุรี ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทต.หนองบัว(๒๕ พ.ค. ๒๕๖๑)   
อบรมโครงการช่วยเหลือเด็กจมน้ำ (๒๔ พ.ค. ๖๑)  
ปฐมนิเทศเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว (๒๔ พ.ค. ๒๕๖๑)   
โครงการศึกษาดูงานเกษตรกร (๒๑ พ.ค. ๒๕๖๑)   
อบรมโครงการศึกษาดูงานเกษตรกร (๒๑ พ.ค. ๒๕๖๑)   
โครงการตรวจเลือดเกษตรกร (๑๗ พ.ค. ๒๕๖๑)  
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานทต.โคกตูม (๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑)   
ประชุมการจัดล๊อคร้านค้า (๙ พ.ค.. ๒๕๖๑)  
แจกเบี้ยยังชีพ เดือนพ.ค.๖๑ (๔ พ.ค. ๒๕๖๑)   
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๓๐ เม.ย. ๖๑)  
ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (๒๗ เม.ย. ๒๕๖๑)   
ประเมินการจัดการคุณภาพน้ำประปา (๒๖ เม.ย. ๖๑)  
วันเทศบาล (๒๔ เม.ย. ๒๕๖๑)   
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล (๒๓ เม.ย. ๖๑)  
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (๒๓ เม.ย. ๒๕๖๑)   
ม.ราชภัฎกาญจนบุรีและเทศบาลฯร่วมกันทำความดีพร้อมกันทั่วประเทศ (๒๑ เม.ย. ๖๑)  
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนฯศพด.ทต.หนองบัว (๒๐ เม.ย. ๒๕๖๑)   
กอ.รมน.ฝึกอาชีพ (๒๐ เม.ย. ๖๑)  
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีเกษตรศาสตร์พระราชา (๑๙ เม.ย ๖๑)  
ประชุมสปสช. (๑๐ เม.ย ๖๑)  
โครงการรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว (๙ เม.ย.๒๕๖๑)   
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแลพผู้พิการประจำเดือน เม.ย.๖๑ ( ๕ เม.ย. ๒๕๖๑)  
ปศูสัตว์อำเภอเมืองกาญจน์ร่วกับเทศบาลตำบลหนองบัวออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑)   
เข้าร่วมพิธีงานวันท้องถิ่นไทย (๑๘ มี.ค. ๖๑)  
โครงการแจกเบี้ยยังชีพ เดือน มี.ค. ๖๑ (๖ มี.ค. ๒๕๖๑)   
ศึกษาดูงานโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารอุ่นไอรักฯ (๖ มี.ค. ๒๕๖๑)   
อบรมโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารอุ่นไอรักฯ ( ๕ มี.ค. ๒๕๖๑)  
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่๑ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๑ (๒๘ ก.พ.๖๑)   
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ( ๒๖-๒๗ ก.พ. ๒๕๖๑)   
งานพระราชทานเพลิงศพนายปัญญา สัตยกาญจน์ (๑๙ ก.พ..๒๕๖๑)   
อบรมฉีดยาพิษสุนัขบ้า (๙ ก.พ. ๒๕๖๑)   
โครงการแจกเบี้ยยังชีพ (๘ ก.พ. ๒๕๖๑)   
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ( ๗-๘ ก.พ. ๒๕๖๑)  
รับรางวัล Green Office ระดับดีเยี่ยม (๓๑ ม.ค.๒๕๖๐)   
ถ่ายทำรายการ ปปช. (๒๙ ม.ค. ๒๕๖๑)   
ช่วยเหลือไฟไหม้บ้านประชาชน (๒๔ ม.ค. ๒๕๖๑)   
ต้อนรับนายอำเภอเมืองกาญจนบุรีตรวจราชการ ( ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๑)   
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียน (๑๒ ม.ค.๒๕๖๐)   
แจกเบี้ยยังชีพ เดือนมกราคม ๒๕๖๑ (๙ ม.ค. ๒๕๖๑)   
ท่านประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ตรวจเยี่ยม (๓ ม.ค. ๒๕๖๑)   
อบรมโครงการบ่อดักไขมัน (๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐)   
การประชุมการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๐)   
เข้าร่วมงาน ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (๙ ธ.ค. ๒๕๖๐)   
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ (๗ ธ.ค. ๒๕๖๐)   
เข้าร่วมการเปิดกีฬา ครั้งที่ ๖ (๖ ธ.ค. ๒๕๖๐)   
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (๒๗ พ.ย. ๒๕๖๐)   
ประชุมขยายถนนโดยกรมทางหลวง (๙ พ.ย. ๒๕๖๐)   
แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พ.ย.๖๐ (๗ พ.ย. ๒๕๖๐)   
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ (๓ พ.ย. ๒๕๖๐)   
เปิดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕ "ลาดหญ้าเกมส์" (๑ พ.ย. ๒๕๖๐)   
วางพวงมาลาวันปิยมหาราช (๒๓ ต.ค. ๒๕๖๐)   
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (๒๐ ต.ค. ๒๕๖๐)   
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล (๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐)   
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐)   
ประชุมหารือการจัดโครงการประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๐ (๑๐ ต.ค. ๒๕๖๐)   
แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (๔ ต.ค. ๒๕๖๐)   
รับรางวัลการบริหารจัดการและลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (๑๙ ก.ย. ๒๕๖๐)   
ประชุม สปสช. (๑๘ ก.ย. ๒๕๖๐)  
อบรมโครงการและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพฯ (๑๘-๒๒ ก.ย. ๒๕๖๐)  
ประชุมการจัดซื้อวัสดุศพด.เทศบาลตำบลหนองบัว (๘ ก.ย. ๒๕๖๐)  
แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนก.ย.๒๕๖๐ (๘ ก.ย. ๒๕๖๐)   
ประชุมการจัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕ (๕ ก.ย. ๒๕๖๐)   
ปลูกด้วยใจ น้อมส่งพ่อสู่สวรรคาลัย (๑ ก.ย. ๒๕๖๐)  
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป(เจ้าหน้าที่ดับเพลิง) (๒๘ ส.ค. ๒๕๖๐)  
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ละหาร (๒๔ ส.ค. ๒๕๖๐)  
ตรวจสำนักงานสีเขียวระดับประเทศ (๑๘ ส.ค. ๒๕๖๐)  
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ด่านแม่แฉลบ (๑๕ ส.ค. ๒๕๖๐)  
ทำบุญตักบาตรและถวายพระพรวันแม่ (๑๒ ส.ค. ๒๕๖๐)  
ขุดลอกคลองและทำความสะอาดเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าฯ (๙ ส.ค. ๒๕๖๐)  
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (๗ ส.ค. ๒๕๖๐)  
โครงการพัฒนาศักยภาพดนตรีไทย (๕ ส.ค. ๒๕๖๐)  
ต้อนรับท่านสรัญญา แปะทองและคณะศึกษาดูงานจาก สกท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (๔ ส.ค. ๒๕๖๐)  
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ (๓ ส.ค. ๒๕๖๐)  
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (๑ ส.ค. ๒๕๖๐)  
ทำความสะอาดพื้นที่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (๒๗ ก.ค. ๒๕๖๐)  
ต้อนรับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตาม (๒๓ ก.ค. ๒๕๖๐)  
โรงเรียนวัดศรีอุปลารามอบรม (๒๐-๒๑ ก.ค. ๒๕๖๐)  
พ่นยุงลาย (๑๘ ก.ค. ๒๕๖๐)  
มอบส้วมผู้สูงอายุ (๑๔ ก.ค. ๒๕๖๐)  
ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (๑๑ ก.ค. ๒๕๖๐)  
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๐(๗ ก.ค. ๒๕๖๐)  
ประชุมโครงการการจัดการยุงลายพาหะโรคไข้เลือดออกฯ (๖ ก.ค. ๒๕๖๐)  
แจกเบี้ยประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ (๕ ก.ค.๒๕๖๐)  
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลดอนหวาย จ.นครราชสีมา (๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๐)  
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลตลาดแค จ.นครราชสีมา (๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๐)  
ประชุมปรึกษาหารือการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ (๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐)  
ต้อนรับเลขาธิการ ปปช.และคณะผู้เข้ารับการอบรมนบปส.อำนวยการ รุ่นที่ ๕ (๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๐)  
มอบที่นอนหลอดให้ผู้ป่วยติดเตียง (๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๐)  
รับการตรวจ L.P.A (๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๐)  
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันพัฒนาบุคลากร หลักสูตร นักวิชาการจัดเก็บรายได้รุ่นที่ ๕ (๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๐)  
ถ่ายทำรายการ ช่อง ๗ และช่อง ๘ (๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๐)  
ประชุมฟุตพริ้นท์ (๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๐)  
ประชุมสภาเด็ก (๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๐)  
เทศบาลเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๓,๘ (๙ มิ.ย. ๒๕๖๐)  
เทศบาลเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๑,๒ (๘ มิ.ย. ๒๕๖๐)  
แจกเบี้ย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ (๖ มิ.ย. ๒๕๖๐)  
ลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี (๕ มิ.ย. ๒๕๖๐)  
สอบพนักงานจ้าง (๒๙ พ.ค. ๒๕๖๐)  
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ลาดยาว (๒๖ พ.ค. ๒๕๖๐)  
ประชุมคณะกรรมการ สปสช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (๒๕ พ.ค. ๒๕๖๐)  
คณะกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรศึกษาดูงาน ณ บางคนที (๒๔ พ.ค. ๒๕๖๐)  
ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (๑๗ พ.ค. ๒๕๖๐)  
กิจกรรม 5 ส. ประปา (๑๖ พ.ค. ๒๕๖๐)  
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ศพด.ทต.หนองบัว (๙ พ.ค. ๒๕๖๐)  
แจกเบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการ เดือน พ.ค.๖๐ (๔ พ.ค. ๒๕๖๐)   
โครงการวันเทศบาล (๒๔ เม.ย. ๒๕๖๐)  
อบรมกฏหมายสัญจร ครั้งที่ ๓ (๑๙ เม.ย. ๒๕๖๐)   
รดน้ำดำหัวนายอำเภอ (๑๘ เม.ย. ๒๕๖๐)  
โครงการล้างส้วมรับสงกรานต์ (๑๐ เม.ย. ๒๕๖๐)   
โครงการส่งเสริมและอบรมจริยธรรมคุณธรรมสามเณรและศีลจาริณี (๙-๑๐ เม.ย. ๒๕๖๐)  
คณะกรรมการตรวจ Green Office (๗ เม.ย.๒๕๖๐)   
ประชุมสภาเด็ก (๖ เม.ย.๒๕๖๐)   
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการเดือนเมษายน ๖๐ (๕ เม.ย. ๒๕๖๐)  
ฉีดยาพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่เทศบาล (๓-๕ เม.ย. ๒๕๖๐)   
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ (๒๐ มี.ค. ๒๕๖๐)  
โครงการป้องกันพิษสุนัขบ้าฯ (๑๖ มี.ค. ๒๕๖๐)   
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.หนองเทา จ.นครพนม (๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐)  
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หน้าไม้ จ.ปทุมธานี (๑๔ มี.ค.๒๕๖๐)   
ดูงานการจัดการประปาและ ศพด. ทต.เขาชัยสน จ.พัทลุง (๙ มี.ค. ๒๕๖๐)  
ประชุมหารือการจัดกีฬา "ลาดหญ้าเกมส์" ครั้งที่ ๒ (๙ มี.ค.๒๕๖๐)   
ประชาคมหมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติด (๘ มี.ค.๒๕๖๐)  
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (๘ มี.ค.๒๕๖๐)   
ตรวจน้ำประปา (๓ มี.ค.๒๕๖๐)  
แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนมี.ค. ๖๐ (๓ มี.ค. ๒๕๖๐)   
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลน้ำน้อย จ.สงขลา (๑๗ ก.พ.๒๕๖๐)  
เดินทางกราบพระบรมศพ (๑๐ ก.พ.๒๕๖๐)   
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ม.๓และม.๘(๘ ก.พ.๒๕๖๐)  
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการจัดการภัยพิบัติฯ (๘ ก.พ.๒๕๖๐)   
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ม.๑และ ม.๒ (๗ ก.พ.๒๕๖๐)   
โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารฯ (๗ ก.พ.๒๕๖๐)   
โครงการเกษตรกรเดินตามรอยเท้าพ่อฯ (๖ ก.พ.๒๕๖๐)   
แจกเบี้ยยังชีพ ก.พ.๖๐ (๓ ก.พ.๒๕๖๐)   
เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาสานสัมพันธ์ (๑ ก.พ.๒๕๖๐)   
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเดินทางบริจาคของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (๓๐ ม.ค.๖๐)   
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเดินทางกราบพระบรมศพ (๒๔ ม.ค.๒๕๖๐)   
อบรมโครงการเทิดทูนองค์พ่อหลวงฯ (๒๓ ม.ค.๖๐)   
ตักบาตรเป็นระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) (๒๑ ม.ค.๒๕๖๐)   
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) (๒๐ ม.ค.๒๕๖๐)   
อบรมการจัดทำคาร์บอนฟรุตพริ้นท์ (๑๙ ม.ค.๒๕๖๐)   
วันเด็ก (๑๓ ม.ค.๒๕๖๐)   
ถวายภัตตาหารเช้า ณ วัดใต้ (๑๑ ม.ค. ๒๕๖๐)   
สวดพระอภิธรรมศพ ร.๙ ณ วัดใต้ ( ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๐)   
แจกเบี้ยยังชีพ ม.ค. ๖๐ (๖ ม.ค.๖๐)   
โครงการตรวจสุขภาพเกษตรกรจากการลดใช้สารเคมี (๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๙)   
การเรียนวิชาชีพช่างเสริมสวย (๑๓ ธ.ค.๒๕๕๙)   
วันต่อต้านคอรับชั่น (๙ ธ.ค. ๒๕๕๙)   
โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยรุ่น (๘ ธ.ค. ๒๕๕๙)   
ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ (๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙)   
โครงการเทิดพระเกียรติ ร.๙ (๕ ธ.ค. ๒๕๕๙)   
แจกเบี้ยยังชีพเดือน ธ.ค.๕๙ (๕ ธ.ค ๒๕๕๙)   
ประชุมการจัดทำคาร์บอนฟรุตพิ้นท์ (๒ ธ.ค. ๒๕๕๙)   
สวดชยันโต ร.๑๐ และสวดอภิธรรมพระบรมศพ ร.๙ (๑ ธ.ค. ๒๕๕๙)   
การออกกำลังกายตามมติ ครม. (๓๐ พ.ย. ๒๕๕๙)   
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก (๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙)   
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ (๒๕ พ.ย. ๒๕๕๙)   
ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี (๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙)   
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ (๒๑ พ.ย. ๒๕๕๙)   
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ (๑๘ พ.ย. ๒๕๕๙)   
พิธีสวดอภิธรรม รัชกาลที่ ๙ (๑๓ พ.ย ๒๕๕๙)   
ประชุม สปสช. (๑๐ พ.ย. ๒๕๕๙)   
จองล๊อคร้านค้างานลอยกระทง (๙ พ.ย. ๒๕๕๙)   
แจกเบี้ยเดือน พ.ย. ๕๙ (๔ พ.ย. ๒๕๕๙)   
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ (๓๑ ต.ค ๒๕๕๙)   
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล (๒๘ ต.ค. ๒๕๕๙)   
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (๒๘ ต.ค ๒๕๕๙)   
พิธีปิดการเรียนวิชาชีพการผูกผ้าและจับจีบผ้า (๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙)   
ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช (๒๓ ต.ค. ๒๕๕๙)   
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรนักวิเคราะห์รุ่นที่ ๖๔/๒ (๑๔ ต.ค. ๒๕๕๙)   
ประชาคม หมู่ ๑,๒,๓ และ ๘(๑๓ ต.ค. ๒๕๕๙)   
อบรมวิชาผูกผ้าและจับจีบผ้า (๑๑ ต.ค. ๒๕๕๙)   
แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ (๖ ต.ค. ๒๕๕๙)   
งานส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙ (๒๖ ก.ย ๒๕๕๙)   
แจกเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือนกันยายน ๒๕๕๙ (๖ ก.ย. ๒๕๕๙)   
ออกบู๊ทคุณธรรม ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี (๑-๒ ก.ย ๒๕๕๙)   
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.เหมืองใหม่ (๓๐ ส.ค ๒๕๕๙)   
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.มะขามเฒ่า (๒๙ ส.ค. ๒๕๕๙)   
โครงการอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน (๒๒, ๒๔-๒๖ ส.ค ๒๕๕๙)   
โครงการครอบครัวคุณธรรม (๒๐ ส.ค. ๒๕๕๙)   
โครงการวันแม่แห่งชาติ (๑๒ ส.ค ๒๕๕๙)   
โครงการวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๑๒ ส.ค. ๒๕๕๙)   
คลีนนิ่งเดย์ (๑๐ ส.ค ๒๕๕๙)   
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (๔ ส.ค. ๒๕๕๙)   
เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ (๔ ส.ค ๒๕๕๙)   
โครงการแจกเบี้ยยังชีพ เดือน ส.ค. (๔ ส.ค. ๒๕๕๙)   
โครงการซ้อมป้องกันภัยให้กับครูและนักเรียน รร.วัดศรีฯ (๓ ส.ค ๒๕๕๙)   
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (๑ ส.ค. ๒๕๕๙)   
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทม.บางระจัน จ.สิงห์บุรี (๒๘ ก.ค ๒๕๕๙)   
โครงการแห่เทียนพรรษาตำบลหนองบัว (๑๕ ก.ค. ๒๕๕๙)   
กลุ่มเกษตรกรเดินทางดูงาน (๖-๘ ก.ค ๒๕๕๙)   
แจกเบี้ยยังชีพ เดือนกรกฎาคม (๕ ก.ค. ๒๕๕๙)   
โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร (๔ ก.ค. ๒๕๕๙)   
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.หนองพิกุล จ.นครสวรรค์ (๖ มิ.ย ๒๕๕๙)   
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ปราณบุรี จ.ปะจวบคีรีขันธ์ (๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๙)   
โครงการอบรมพนักงาน (๒๐ มิ.ย ๒๕๕๙)   
เทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒ (๑๔ - ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๙)   
ตรวจ LPA (๙ มิ.ย ๒๕๕๙)   
ปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติครองราชย์ ๗๐ ปี (๙ มิ.ย. ๒๕๕๙)   
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (๖ มิ.ย ๒๕๕๙)   
แจกเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการเดือน มิ.ย.๕๙ (๓ มิ.ย. ๒๕๕๙)   
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.บางม่วง (๒ มิ.ย ๒๕๕๙)   
ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล (๑๙ พ.ค ๒๕๕๙)   
ปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๑๒ พ.ค ๒๕๕๙)   
รับรางวัลที่ ๑ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี (๒๗ เม.ย. ๒๕๕๙)   
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลลานกระบือ (๒๖ เม.ย. ๒๕๕๙)   
โครงการวันเทศบาล (๒๕ เม.ย ๒๕๕๙)   
โครงการประเพณีสงกรานต์ (๘ เม.ย ๒๕๕๙)   
โครงการแจกเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนเม.ย. ๒๕๕๙ (๘ เม.ย. ๒๕๕๙)   
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ (๒๖ ก.พ.๒๕๕๙)   
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.ป๊อกแป๊ก และ ทต.กุฏโง้ง (๒๕ ก.พ. ๒๕๕๙)   
ประชาคมหมู่บ้าน (๒๓ ก.พ. ๒๕๕๙)   
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ม.๓ และ ม.๘ (๑๑ ก.พ. ๒๕๕๙)   
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ม.๑ และ ม.๒ (๑๐ ก.พ. ๒๕๕๙)   
อบรมโครงการ e-laas (๒๘ ธ.ค ๒๕๕๘)   
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.บางปลา (๑๘ ธ.ค ๒๕๕๘)   
ประชุุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว (๑๕ ธ.ค ๒๕๕๘)   
ประชุมสภาวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ (๑๕ ธ.ค ๒๕๕๘)   
รับรางวัล ปปช. (๘ ธ.ค. ๒๕๕๘)   
โครงการวันพ่อ (๕ ธ.ค. ๒๕๕๘)   
ทำความสะอาดเทิดพระเกียรติวันพ่อ (๔ ธ.ค. ๒๕๕๘)   
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ (๓ ธ.ค. ๒๕๕๘)   
โครงการลอยกระทง (๒๕ พ.ย. ๒๕๕๘)   
รับการตรวจคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ.๒๕๕๘ (๒๑ พ.ย. ๒๕๕๘)   
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ (๖ พ.ย. ๒๕๕๘)   
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎรนครสวรรค์ (๒๙ ต.ค. ๒๕๕๘)   
ประชุมปรึกษาหารือโครงการลอยกระทงตำบลหนองบัว (๑๙ ต.ค. ๒๕๕๘)   
เปิดโครงการสภาเด็ก (๑๖ ต.ค. ๒๕๕๘)   
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ (๑๐ ต.ค. ๒๕๕๘)   
วันแม่ (๑๒ ส.ค. ๒๕๕๘)   
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ (๖ ส.ค. ๒๕๕๘)   
ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า (๖ ส.ค. ๒๕๕๘)   
รับการตรวจการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี (๔ ส.ค. ๒๕๕๘)   
ประชุมสภาเทศบาลสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (๓ ส.ค. ๒๕๕๘)   
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๘ (๒๙ ก.ค. ๒๕๕๘)   
เข้าร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร อปท.โปร่งใส โรงแรมรามาการ์เด้น จ.ราชบุรี (๘ พ.ค. ๒๕๕๘)   
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน พฤษภาคม (๗ พ.ค. ๒๕๕๘)   
โครงการปลูกฝังพลังเยาวชน เรียนรู้วิถีชุมชนและค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ (๒๘ - ๓๐ เม.ย ๒๕๕๘)   
กิจกรรมวันเทศบาล (๒๔ เม.ย ๒๕๕๘)   
ต้อนรับศึกษาดูงานเทศบาลตำบลเม็งราย จ.เชียงราย (๒๑ เม.ย ๒๕๕๘)   
กิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ (๑๒ เม.ย ๒๕๕๘)   
รับเสด็จพระสังฆราส (๒ เม.ย ๒๕๕๘)   
กิจกรรมทำความสะอาดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ (๒ เม.ย ๒๕๕๘)   
กิจกรรมล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ (๑ เม.ย ๒๕๕๘)   
โครงการประเพณีสงกรานต์ (วันผู้สูงอายุ) และโครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดิอน เมษายน ๒๕๕๘   
โครงการเรียนรู้ ใส่ใจ เฝ้าระวังภัยความรุนแรงในครอบครัว (๒๘ มี.ค. ๕๘)   
ต้อนรับศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโกรกแก้ว (๒๗ มี.ค. ๕๘)   
งานสมัชชาคุณธรรมประเทศไทย ครั้งที่ ๗ (๒๕-๒๖ มี.ค.๕๘)  
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน (๒๑-๒๒ มี.ค.๕๘)  
โครงการการส่งเสริมการตลาดกลุ่มแม่บ้านและการพัฒนานักเรียนด้าน IT(๑๕-๑๗ มี.ค.๕๘)  
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘(๑๐-๑๑ มี.ค. ๕๘)  
โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำดือน มีนาคม ๒๕๕๘ (๖มี.ค๕๘)  
ต้อนรับศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลขามสะแกแสง จ. นครราชสีมา ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
ทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบการและอสม. ๒๔ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
ประชมุสมาชิกสภาเทศบาล ๒๕๕๘   
ประชุมและทัศนศึกษาดูงานอสม. ๒๕๕๘   
ประชุมและทัศนศึกษาดูงาน ผู้ประกอบการร้านค้า ๒๕๕๘   
ประชาคมหมู่ ๑ ๒ ๓ และหมู่ ๘ วันที่ ๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
ต้อนรับศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่สรวย ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
ต้อนรับศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพรสวรรค์ จ.ร้อยเอ็ด ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
ต้อนรับศึกษาดูงานจากอบต.ฟ้าห่วน จ.ยโสธร ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
ต้อนรับศึกษาดูงานจากเทศบาลตะเคียนทอง จ.จันทบุรี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘   
เข้าร่วมลงนาม MOU ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘   
ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๘   
ต้อนรับศึกษาดูงานจากอบต.ศาลาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘   
วันเด็กแห่งชาติ ๙ มกราคม ๒๕๕๘   
โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำดือน มกราคม ๒๕๕๘   
โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำดือน ธันวาคม ๒๕๕๗   
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘   
โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ๘๗ พรรษา   
โครงการวันเฉลิมชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๗   
โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
พิธีปิดโครงการถ่ายทอดความรู้เกษตรกร ๒๕๕๗   
เทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑   
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ ๕๓   
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ๒๕๕๗   
จองล๊อคร้านค้างานวันลอยกระทง ๒๕๕๗   
ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ๒๕๕๗   
โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำดือน ตุลาคม ๒๕๕๗   
การประชุมสภา สมัยวิสามัญครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗   
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปริก   
โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำดือน กันยายน ๒๕๕๗   
ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเต็มรูปแบบระดับจังหวัด ๒๕๕๗   
โครงการวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗   
โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗   
โครงการประเพณีแห่เทียน ประจำปี ๒๕๕๗   
โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗   
โครงการค่ายครอบครัวดนตรีสานสัมพันธ์ ๒๕๕๗   
โครงการค่ายครอบครัวแรลลี่เรียนรู้ชุมชน ๒๕๕๗   
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาานจากเทศบาลตำบลหมอนนาง   
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่๓๙   
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗   
โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำดือน มิถุนายน ๒๕๕๗   
ประชุมปปช. วันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗   
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗   
กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗   
วันเทศบาล ประจำปี 2557   
กิจกรรมพิธีรดน้ำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2557   
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556   
ต้อนรับคณะเทศบาลตำบลบางจัก ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะของพนักงานฯ   
ทำบุญเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2556   
รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556  
ศึกษาดูงานเรื่องการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ำหลากฉับพลัน   
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนคุณธรรม  
โครงการเทศบาลตำบลหนองบัวเคลื่อนที่ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2556  
รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรต อปท.ดีเด่น ประจำปี 2555  
กิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพและวันขึ้นปีใหม่แด่ผู้สูงอายุและคนพิการ  
งานประเพณีลอยกระทงตำบลหนองบัว ประจำปี 2555  
ต้อนรับคณะสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทอง  
รายการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "แก้วิกฤติไทย ด้วยใจซื่อตรง  
ประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลหนองบัว ประจำปี 2555  
โครงการลานบุญ ลานปัญญา วัดศรีอุปลาราม  
แถลงข่าว “สัปดาห์รณรงค์ความซื่อตรงของสังคมไทย”  
เทศบาลตำบลหนองบัวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเชิงสร้างสรรค์”   
เทศบาลตำบลหนองบัว ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน  
เทศบาลตำบลหนองบัวจัดงาน"วันเทศบาล"  
รับโล่เชิดชูเกียรติ อปท.ดีเด่นด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถเด็กและเยาวชน  
โครงการไหว้พระรับธรรมะสุขใจ  
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม "โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลหนองบัว"  
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (สวนสัตว์ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี)  
พิธีมอบรางวัล จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   
มอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕ รับพรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เทศบาลเมืองบางบัวทอง จ.นนทบุรี  
เทศบาลตำบลหนองบัว ได้เปิดประชุมสภาหลังการเลือกตั้ง  
ประเพณีลอยกระทงตำบลหนองบัว ประจำปี 2554  
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสิงห์บุรี   
พิธีเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
พิธีบวงสรวงและพิธีลงเสาเอกและวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานใหม่เทศบาลตำบลหนองบัว  
พิธีถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2554  
โครงการเยาวชนหนองบัวร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด  
โครงการลานวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2554  
โครงการวัฒนธรรมสายใย ไทย-เกาหลี  
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้ปฏิบัติงานสายวิชาชีพนักพัฒนาชุมชน  
โครงการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการอพยพประชาชนฯ  
โครงการสาธิตถ่ายทอดภูมิปัญญา  
โครงการจัดกิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2554  
เทศบาลตำบลหนองบัวมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    
โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่บริการประชาชน  
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา   ประจำปี 2553
เทศบาลตำบลหนองบัวจัดกิจกรรมโรงเรียนเกษตรกร
เทศบาลตำบลหนองบัวรับโล่ดีเด่นด้านพลังงานทดแทน