ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองบัว
 

•การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

•การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

•การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

•การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

•การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (1)

•การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

•การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

•การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

•การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

•การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

•การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

•การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

•การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

•24.การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

•25.การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

•การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

•การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

•การแจ้งขุดดิน

•การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

•การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

•การแจ้งถมดิน

•การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

 

กลับสู่หน้าหลัก.>.>>