เบอร์ติดต่อเทศบาล
 
 
034-672372 , 034-672373
 
08-6767-1678
   
 
นายสรรญา ชัยเจริญ
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
 
 
สายด่วน 081-199-9809
 
   
 
นางสาวสวนา ลีนะกุล
 
 
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว
 
 
สายด่วน 061-693-9994
 
 
วิสัยทัศน์  
 
ประวัติความเป็นมา  
 
โครงสร้างการบริหารงาน  
 
อำนาจหน้าที่  
 
คณะผู้บริหาร  
 
สภาเทศบาล  
 
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการ  
 
สำนักปลัดเทศบาล  
 
กองคลัง  
 
กองช่าง  
 
กองสวัสดิการและสังคม  
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 
ติดต่อสอบถาม  
            ข้อมูลข่าวสาร
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต       
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลหนองบัว  
 
นโยบาย No Gift Policy  
 
เจตนารมณ์การบริหารงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต      
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น      
 
แผนการดำเนินงาน  
 
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
 
การโอนงบประมาณรายจ่าย       
 
รายงานการประชุมสภา  
 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง       
 
งบการเงิน       
 
ตรวจสอบภายใน       
            สาระน่ารู้
 
จดหมายข่าวประจำเดือน      
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลหนองบัว  
 
มาตรการสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน  
 
ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  
 
เด็กและเยาวชน      
 
ผู้สูงอายุควรรู้      
 
สตรีและครอบครัว      
 
หญิงตั้งครรภ์และภาวะคลอดก่อนกำหนด  
 
เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
 
เงินสงเคราะห์ครอบครัว  
 
สาธารณสุขน่ารู้  
 
เกี่ยวกับคนพิการ  
 
การส่งเสริมสุขภาวะองค์กร  
 
ส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย  
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน  
 
คู่มือประชาชน  
 
มาตรฐานการให้บริการ  
 
สถิติการให้บริการด้านต่างๆ  
 
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
 
 
 

 

 

หลวงปู่

   
   

หลวงปู่

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
 
 
   
   
   
   

สถิติผู้ใช้งานเว็บไซต์
วันนี้
9
ทั้งหมด
16,003