วิสัยทัศน์  
 
ประวัติความเป็นมา  
 
โครงสร้างการบริหารงาน  
 
อำนาจหน้าที่  
 
คณะผู้บริหาร  
 
สภาเทศบาล  
 
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการ  
 
สำนักปลัดเทศบาล  
 
กองคลัง  
 
กองช่าง  
 
กองสวัสดิการและสังคม  
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 
ติดต่อสอบถาม  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

No Give Policy งดรับ งดให้

โดยตระหนักถึงการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขจัดให้หมดสิ้นไป
เทศบาลตำบลหนองบัวจึงได้วางแผนการบริหารจัดการดำเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส ซื่อตรง ตรวจสอบได้
จึงได้จัดให้มีนโยบาย "No Gift Policy งดรับ งดให้" เพื่อรณรงค์ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวทุกคน งดรับและงดให้ของขวัญจากบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับเทศบาลตำบลหนองบัวในทุกเทศกาล
เทศบาลตำบลหนองบัวขอน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และไมตรีจิตของผู้มอบหรือบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกับเทศบาลทุกท่าน
และยินดีทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป

 

No Give Policy งดรับ งดให้
เทศบาลตำบลหนองบัว กาญจนบุรี

กลับสู่หน้าหลัก..>>>