วิสัยทัศน์  
 
ประวัติความเป็นมา  
 
โครงสร้างการบริหารงาน  
 
คณะผู้บริหาร  
 
สภาเทศบาล  
 
สำนักปลัด  
 
กองคลัง  
 
กองช่าง  
 
กองสวัสดิการและสังคม  
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 
ติดต่อสอบถาม  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สภาเทศบาล

     
 
ร้อยตรีมนัส แย้มมาลี
ประธานสภา
   
     

 
นายแทน โหรา
รองประธานสภา

 
นายวีระศักดิ์ นิ่มนวล
สมาชิกสภาเทศบาล
นางมลตา ชัยเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายไพบูลย์ ดามะพร
สมาชิกสภาเทศบาล
นางดวงใจ ทองดี
สมาชิกสภาเทศบาล
ร้อยตรีสมคิด วรรณทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
นางดวงอำพร คามรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ร้อยตรีบุญเชาว์ บุญชู
สมาชิกสภาเทศบาล
ร้อยตรีสุรชัย เกษมโศธน์
สมาชิกสภาเทศบาล
ร้อยตรีธนาคม เกษมโชคภูกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวจุฑามาศ ใบไม้
สมาชิกสภาเทศบาล

กลับสู่หน้าหลัก..>>>