การบริการ E-Service ของเทศบาลตำบลหนองบัว
การขออนุญาติก่อสร้างบ้านออนไลน์
 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นขออนุญาต

*****ในกรณีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ภบท. เอกสารที่แนบคือ
1.รูปถ่ายบ้าน 4 ด้าน ด้านหน้า ด้านข้าง 2 ด้าน ด้านหลัง และห้องน้ำ
2.ใบ ภบท.5
3.สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่มีรายชื่อใน ภบท.5 และในกรณีมอบอำนาจ ต้องมีสำเนาทั้งสองอย่างของผู้ได้รับมอบ
4.หนังสือยินยอม (ในกรณีมอบอำนาจ)

*****ในกรณีที่โฉนด เอกสารที่แนบคือ
1.สำเนาใบโฉนด
2.สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดิน
3.แบบบ้าน 3 ชุด
4.หนังสือยิมยอม(ในกรณีมอบอำนาจ)กด...ดาวน์โหลด คำร้องขอให้ตรวจสอบบ้าน กรณีที่ดิน ภบท.5

กด...ดาวน์โหลด คำร้องขออนุญาติก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร กรณีที่ดินโฉนด

กด...ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้ทำการก่อสร้างอาคารในที่ดิน


กด...เพื่อยื่นเอกสารขออนุญาติฯออนไลน์

กด...เพื่อทราบผลการอนุมัติ

การขอเป็นผู้ใช้น้ำออนไลน์
 

ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มเพื่อขอเป็นผู้ใช้น้ำของเทศบาลตำบลหนองบัว
เมื่อท่านได้รับอนุมัติแล้วสามารถจ่ายเงินที่กองคลังเทศบาลตำบลหนองบัว ชั้น 1 ห้องกองคลัง
เบอร์ติดต่อ 034672372 ต่อ10
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการยื่น
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาโฉนดที่ดิน
4.ใบคำร้องกด...ดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาติใช้น้ำ


กด...เพื่อยื่นเอกสารขอเป็นผู้ใช้น้ำออนไลน์

กด...เพื่อทราบผลการอนุมัติ

การขอข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองบัวออนไลน์
 

ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มเพื่อขอข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 7 และ มาตรา 9 ของเทศบาลตำบลหนองบัว ผ่านออนไลน์
เมื่อท่านได้รับอนุมัติแล้วสามารถติดตามผลได้ทางช่องทางที่ท่านแจ้ง ภายใน 5 วันทำการ
เบอร์ติดต่อ 034672372 ต่่อ23
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการยื่น
1.ใบคำร้อง
2.สำเนาบัตรประชาชนกด...ดาวน์โหลด คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองบัว


กด...เพื่อยื่นเอกสารขอข้อมูลข่าวสารออนไลน์

กด...เพื่อทราบผลการอนุมัติ

 

กลับสู่หน้าหลัก.>.>>