คู่่มือประชานของเทศบาลตำบลหนองบัว
 

• ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

• วัตถุประสงค์

• การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

• การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ

• การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

• การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ

• การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง

• การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

• การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

• คู่มือประชาชนเต็มฉบับ

• คู่มือประชาชน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

• คู่มือประชาชน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

 

กลับสู่หน้าหลัก.>.>>