วิสัยทัศน์  
 
ประวัติความเป็นมา  
 
โครงสร้างการบริหารงาน  
 
คณะผู้บริหาร  
 
สภาเทศบาล  
 
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการ  
 
สำนักปลัด  
 
กองคลัง  
 
กองช่าง  
 
กองสวัสดิการและสังคม  
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 
ติดต่อสอบถาม  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ฝ่ายบริหารพนักงานเทศบาล

     
 
นางสาวสวนา ลีนะกุล
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว
0823444224
   
     

 
นางสมแสน ปานรัตน์
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว
0804255557

 
นางสาวปุญญิศา สุขดี
หัวหน้าสำนักปลัด
0989989953
นางดวงแข เทอดศักดิ์ศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
0808859373
นายบรรเทิง บัวหลวง
ผู้อำนวยการกองช่าง
0989655298
นางสาวน้ำฝน ผิวดี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0983592951
นายเดชา พุ่มพวง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
0996241998

กลับสู่หน้าหลัก..>>>