แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) คำนำ สารบัญ และส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัว

ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

แบบ ผ.๐๑/๑

แบบ ผ.๐๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แบบ ผ.๐๒ ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านสังคม

แบบ ผ.๐๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แบบ ผ.๐๒ แผนยุทธศษสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.๐๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

แบบ ผ.๐๒/๑

แบบ ผ.๐๒/๒

แบบ ผ.๐๓

ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล

 

กลับสู่หน้าหลัก.>.>>