ข่าว  ประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง (27 ก.พ.67)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 11) (27 ก.พ.67)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 10) (27 ก.พ.67)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 9) (19 ก.พ.67)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 8) (19 ก.พ.67)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1) (19 ก.พ.67)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัมนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 (13 ก.พ.67)  
ประกาศสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2567 (12 ก.พ.67)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (6 ก.พ.67)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ผลการตรวยสอบ สตง.) (2 ก.พ.67)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 (2 ก.พ.67)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม 2567 (1 ก.พ.67)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 (1ก.พ.67)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) รายลงทะเบียน ประจำเดือนมกราคม 2567 (30 ม.ค.67)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 (23 ม.ค.67)  
ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (21 ม.ค.67)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 7) (16 ม.ค.67)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 6) (16 ม.ค.67)  
ขอเชิญทุกท่านตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (15 ม.ค.67)  
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)(11 ม.ค.67)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 5) (5 ม.ค.67)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนธันวาคม 2566 (4 ม.ค.67)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1 ประจำปี พ.ศ.2567) (3 ม.ค.67)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคม 2566 (2 ม.ค.66)  
สวัสดีปีใหม่ 2567 (28 ธ.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 4) (28 ธ.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 (25 ธ.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 3) (21 ธ.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (20 ธ.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (20 ธ.ค.66)  
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนฉีดวัคซีนสัตว์ในเขตเทศบาล (18 ธ.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบวันที่ 16 ธันวาคม 2566 (18 ธ.ค.66)  
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 (5 ธ.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (4 ธ.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (1 ธ.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2566 (1 ธ.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) รายลงทะเบียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (30 พ.ย.66)  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 (29 พ.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2) (29 พ.ย.66)  
ประชาสัมพันธ์ งดการเผาทุกกรณี (29 พ.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (27 พ.ย.66)  
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี (17 พ.ย.66)  
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม "เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย" (17 พ.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1) (17 พ.ย.66)  
เชิญร่วมงานลอยกระทงโดยใส่ผ้าไทย(14 พ.ย.66)  
รณรงค์หยอดวัคซีนโปลิโอเสริมในพื้นที่เสี่ยง (13 พ.ย.66)  
ประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว รับสมัครนักศึกษา(13 พ.ย.66)  
ลงทะเบียนจองล็อคร้านค้า (8 พ.ย.66)  
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารการประชุมและสื่อบรรยายเพื่อการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดชนิดใหม่ (2 พ.ย.66)  
รวมพลังหยุดความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว (2 พ.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบที่ 2 (วันที่ 16 ตุลาคม 2566) (1 พ.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนตุลาคม 2566 (1 พ.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) รายลงทะเบียน ประจำเดือนตุลาคม 2566 (30 ต.ค.66)  
รับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (16 ต.ค.66)  
ประชาสัมพันธ์ แจ้งร้านค้า ผู้ประกอบการร้านอาหารห้ามขายจำหน่ายจ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (20 ต.ค.66)  
รับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (16 ต.ค.66)  
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development. Goals: SDGs) ในระดับท้องถิ่น (12 ต.ค.66)  
ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 (3 ต.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนืนงานรายไตรมาส (3 ต.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกันยายน 2566 (3 ต.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566 (2 ต.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566 (2 ต.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2566 (2 ต.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (29 ก.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 (29 ก.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 -2569 (29 ก.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(เพิ่มเติม ครั้งที่ 8) รายลงทะเบียน เดือน กันยายน 2566 (29 ก.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายลงทะเบียน เดือน กันยายน 2566 (29 ก.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบประมาณรายจ่าบเฉพาะการ กิจการประปา (26 ก.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 36) (25 ก.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (19 ก.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบวันที่ 16 กันยายน 2566 (18 ก.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 35) (18 ก.ย.66)  
ประกาศอำเภอเมืองกาญจนบุรี เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 (13 ก.ย.66)  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (10 ก.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (4 ก.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายลงทะเบียน เดือน สิงหาคม 2566 (4 ก.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 34) (30 ส.ค.66)  
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (28 ส.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 33) (25 ส.ค.66)  
แนวทางให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาที่ดินหวงห้ามของทางราชการ ฉบับที่ 1/2566 (25 ส.ค.66)  
เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (24 ส.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 32) (23 ส.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (22 ส.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบวันที่ 16 สิงหาคม 2566 (16 ส.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 31) (10 ส.ค.66)  
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (10 ส.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (4 ส.ค.66)  
ประกาศเข้าฟังการเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (4 ส.ค.66)  
การเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (4 ส.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (4 ส.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายลงทะเบียน เดือน กรกฎาคม 2566 (4 ส.ค.66)  
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2566 (3 ส.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 30) (3 ส.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบวันที่ 1 สิงหาคม 2566 (3 ส.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 29) (26 ก.ค.66)  
การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (26 ก.ค.66)  
การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 (25 ก.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 28) (20 ก.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 27) (18 ก.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 26) (17 ก.ค.66)  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 (21 ก.ค.66)  
การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (12 ก.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประมูลสุขาสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะริมแม่แม่น้ำแควใหญ่ฯ (11 ก.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนืนงานรายไตรมาส (11 ก.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 25) (6 ก.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (6 ก.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(เพิ่มเติมครั้งที่ 7) รายลงทะเบียน เดือน มิถุนายน 2566 (30 มิ.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 24) (27 มิ.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบวันที่ 16 มิถุนายน 2566 (16 มิ.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 23) (15 มิ.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 22) (13 มิ.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 21) (12 มิ.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 20) (7 มิ.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (6 มิ.ย.66)  
ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี (3 มิ.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายลงทะเบียน เดือน พฤษภาคม 2566 (2 มิ.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบวันที่ 1 มิถุนายน 2566 (1 มิ.ย.66)  
ขอประชาสัมพันธ์ ตามหาเจ้าของโทรศัพท์มือถือตกหล่นบริเวณข้างทาง (29 พ.ค.66)  
ข่าวประชาสัมพันธ์จากเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี แจ้งรายชื่อผู้เก็บข้อมูลประจำหมู่ (28 พ.ค.66)  
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพดวงตาและตรวจคัดกรองสายตาเด็ก (25 พ.ค.66)  
การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (25 พ.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 19) (24 พ.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 18) (24 พ.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 17) (24 พ.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 (16 พ.ค.66)  
ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต้องทำอย่างไร (16 พ.ค.66)  
ประกาศอำเภอเมืองกาญจนบุรี เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (15 พ.ค.66)  
7 ข้อควรรู้เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง (13 พ.ค.66)  
ตัวอย่างเครื่องหมายที่เป็นลักษณะ "บัตรดี" และ"บัตรเสีย" (11 พ.ค.66)  
รวมพลังคนไทยพร้อมใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (9 พ.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 (3 พ.ค.66)  
รู้จักบัตรเลือกตั้ง2566 ทั้ง 2 ใบก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง (3 พ.ค.66)  
ประกาศตามหาเจ้าของนกแก้ว (2 พ.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 (1 พ.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายลงทะเบียน เดือน เมษายน 2566 (1 พ.ค.66)  
แจ้งเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ (1 พ.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(เพิ่มเติมครั้งที่ 6) รายลงทะเบียน เดือน เมษายน 2566 (28 เม.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 16) (27 เม.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 14 และครั้งที่ 15) (20 เม.ย.66)  
ประกาศปิดระบบน้ำประปา (10 เม.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566 (5 เม.ย.66)  
ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (4 เม.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 13) (4 เม.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของทต.หนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายลงทะเบียนเดือนมี.ค. 66 (4 เม.ย.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (31 มี.ค.66)  
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง กำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (24 มี.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 (23 มี.ค.66)  
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 12 (16 มี.ค.66)  
แจ้งปิดระบบน้ำประปา (14 มี.ค.66)  
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง (10 มี.ค.66)  
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 10 และครั้งที่ 11) (10 มี.ค.66)  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 (10 มี.ค. 66)  
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์และโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร (2 มี.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน ก.พ.2566 (2 มี.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปี พ.ศ.2566 (1 มี.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบวันที่ 1 มีนาคม 2566 (1 มี.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายลงทะเบียน เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (1 มี.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 9) (28 ก.พ.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้พิการฯ รายลงทะเบียนเดือน ก.พ.2566 (27 ก.พ.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 (24 ก.พ.66)  
การเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (22 ก.พ.66)  
สนับสนุนพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยว (17 ก.พ.66)  
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ลงทะเบียนให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ารับการฉีดวัคซีน(17 ก.พ.66)  
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565 (8 ก.พ.66)  
ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (8 ก.พ.66)  
ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (8 ก.พ.66)  
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร (6 ก.พ.66)  
ขอความร่วมมือหยุดเผา (3 ก.พ.66)  
รับสมัครเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว (2 ก.พ.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 (2 ก.พ.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 (1 ก.พ.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายลงทะเบียน เดือน มกราคม 2566 (1 ก.พ.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 7 และครั้งที่ 8) (31 ม.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) รายลงทะเบียน เดือน มกราคม 2566 (30 ม.ค.66)  
ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมประชุม "ดนตรีเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย" (30 ม.ค.66)  
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เลี้ยงสุนัข และแมว ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัว นำสัตว์ของท่านมาเข้ารับการบริการฉีดวัคซีน (28 ม.ค.66)  
การประชุมชี้แจงระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) (25 ม.ค.66)  
ตอบแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (25 ม.ค.66)  
ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครโครงการ KPI NEW GEN ของวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น (24 ม.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 6) (24 ม.ค.66)  
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุต่ำกว่า 20 ปี ตอบแบบสำรวจผ่านแบบประเมินออนไลน์ ทาง qr code (24 ม.ค.66)  
รณรงค์การใช้ไฟช่วงเทศกาลตรุษจีน (19 ม.ค.66)  
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 (17 ม.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบวันที่ 16 มกราคม 2566 (16 ม.ค.66)  
ประชาสัมพันธ์ปิดระบบน้ำประปาเพื่อทำความสะอาดบ่อตกตะกอนในวันที่ 16 มกราคม 2566 (15 ม.ค.66)  
คำขวัญวันเด็ก 2566 (14 ม.ค.66)  
ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงยประมาณ 2566 (10 ม.ค.66)  
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (10 ม.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 5) (6 ม.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนธันวาคม 2565 (5 ม.ค.66)  
ประชาสัมพันธ์เพ่ิมช่องทางการสอบถามการจัดเก็บภาษีเงินได้ (4 ม.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบวันที่ 1 ม.ค.2566 (3 ม.ค.66)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) รายลงทะเบียน เดือนธ.ค.2565 (29 ธ.ค.65)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1) (28 ธ.ค.65)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจฯ (22 ธ.ค.65)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจฯ (19 ธ.ค.65)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 (16 ธ.ค.65)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดรอบวันที่ 16 ธ.ค.2565 (16 ธ.ค.65)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (13 ธ.ค.65)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (13 ธ.ค.65)  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (9 ธ.ค.65)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้อง่น (พ.ศ.2566 - 2567) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) (9 ธ.ค.65)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (6 ธ.ค.65)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองบัว รายลงทะเบียนเดือน พฤศจิกายน 2565 (2 ธ.ค. 65)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 2565 (2 ธ.ค.65)  
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 (30 พ.ย.65)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) (30 พ.ย.65)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)ฯ (30 พ.ย.65)  
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (29 พ.ย.65)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (28 พ.ย.65)  
ประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีหลักสูตรอบรมระยะสั้น (23 พ.ย.65)  
ประชาสัมพันธ์ พบบัตรประชาชนหาย ณ บริเวณหมู่ 1 (23 พ.ย.65)  
กศน.ตำบลหนองบัว รับสมัครนักศึกษาใหม่ (18 พ.ย.65)  
การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ฯ (15 พ.ย.65)  
การรับฟังความคิดเห็นหลักการสำคัญประกอบการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.ควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 (15 พ.ย.65)  
กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี ร่วมกับสนง.กศน.จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อชุมชนชาวกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (15 พ.ย.65)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายลงทะเบียนเดือน ต.ค. 2565 (3 พ.ย.65)  
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (2 พ.ย.65)  
ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ (2 พ.ย.65)  
ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทงประจำปี 2565 (2 พ.ย.65)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) รายลงทะเบียน เดือน ต.ค 2565 (28 ต.ค.65)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานประปา (25 ต.ค.65)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (25 ต.ค.65)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (4 ต.ค.65)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 (3 ต.ค.65)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (3 ต.ค.65)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๓๐ ก.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิืธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๓๐ ก.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองบัว รายลงทะเบียนเดือน กันยายน ๒๕๖๕ (๓๐ ก.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลหนองบัว (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (๒๘ ก.ย. ๖๕)  
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๙) รายลงทะเบียน เดือนกันยายน ๒๕๖๕ (๒๘ ก.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๖ ก.ย. ๖๕)  
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลหนองบัว (๒๓ ก.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒๗) (๒๑ ก.ย. ๖๕)  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (๑๙ ก.ย. ๖๕)  
ประกาศอำเภอเมืองกาญจนบุรี เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑๔ ก.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒๖) (๙ ก.ย. ๖๕)  
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ฯ (๘ ก.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (๘ ก.ย. ๖๕)  
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ๒๕๖๕ (๕ ก.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานฐานะทางการเงินและงบอืานๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ (๕ ก.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองบัว รายลงทะเบียนเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ (๕ ก.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ก.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๘) รายลงทะเบียนเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ (๓๐ ส.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ (๒๖ ส.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (๒๕ ส.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว พ.ศ.๒๕๖๕ (๑๗ ส.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑๖ ส.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (๑๖ ส.ค. ๖๕)  
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒๕ (๑๕ ส.ค. ๖๕)  
ข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรื่องับกระแสไฟฟ้า (๑๕ ส.ค. ๖๕)  
ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (๑๒ ส.ค. ๖๕)  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (๕ ส.ค. ๖๕)  
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๕ ส.ค. ๖๕)  
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒๔ (๔ ส.ค. ๖๕)  
การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (๔ ส.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองบัว รายลงทะเบียนเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ (๓ ส.ค. ๖๕)  
ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๒ ส.ค. ๖๕)  
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ (๑ ส.ค. ๖๕)  
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒๒ และครั้งที่ ๒๓ (๑ ส.ค. ๖๕)  
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ (๑ ส.ค. ๖๕)  
ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๘ ก.ค. ๖๕)  
อำเภอเมืองกาญจนบุรี แจ้งเรื่องการฝึกเป็นหน่วยกองพันบินเฉพาะกิจ(นอกที่ตั้ง) (๒๗ ก.ค. ๖๕)  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลลาดหญ้าแจ้งย้ายที่ทำการใหม่ (๒๗ ก.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗) รายลงทะเบียนเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ (๒๗ ก.ค. ๖๕)  
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒๑ (๒๕ ก.ค. ๖๕)  
การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒๑ ก.ค. ๖๕)  
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๙ (๒๑ ก.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ฉบับที่ ๑๐) (๑๙ ก.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (๑๙ ก.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (๑๘ ก.ค. ๖๕)  
ขั้นตอนรักษาโควิด ตั้งแต่ ๑ ก.ค.๖๕ บัตรทอง ประกันสังคม ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ รักษาฟรีทุกสิทธิ(๑๘ ก.ค. ๖๕)  
ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรฯ (๑๘ ก.ค. ๖๕)  
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒๐ (๑๑ ก.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) (๘ ก.ค. ๖๕)  
ครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เดือนเมษายน-กันยายน ๒๕๖๕ (๖ ก.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ (๖ ก.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศสำเนารายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๕ ก.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๔) (๕ ก.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๙) (๕ ก.ค. ๖๕)  
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ (๔ ก.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองบัว รายลงทะเบียนเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ (๔ ก.ค. ๖๕)  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ก.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ (๓๐ มิ.ย. ๖๕)  
ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ การขยายเวลาส่ง"ตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล" (๒๙ มิ.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) (๒๘ มิ.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (๒๘ มิ.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) (๒๔ มิ.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๗ และครั้งที่ ๑๘ (๒๔ มิ.ย. ๖๕)  
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๘ (๒๔ มิ.ย. ๖๕)  
ประชาสัมพันธ์ แผนการปฏิบัติงานรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก (๒๑ มิ.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานผลการตรวจคัดกรองตามโครงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (๒๐ มิ.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)(๒๐ มิ.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑๗ มิ.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (๑๐ มิ.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๖) (๑๐ มิ.ย. ๖๕)  
ประชาสัมพันธ์การจดแจ้งปลูกกัญชา กัญชง (๙ มิ.ย. ๖๕)  
รับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ การจัดทำหมอนและเบาะรองนั่งจากหลอดกาแฟ (๗ มิ.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน พ.ค.๒๕๖๕ (๖ มิ.ย. ๖๕)  
แจ้งซ่อมท่อประปาแตกช่วงบริเวณบ้านผู้ใหญ่เบญจาถึงบ้านตาเขียว (๔ มิ.ย. ๖๕)  
ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา (๓ มิ.ย. ๖๕)  
วัดศรีอุปลาราม ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในนามชุมชนตำบลหนองบัว (๒ มิ.ย. ๖๕)  
ขอประชาสัมพันธ์ การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘ (๑ มิ.ย. ๖๕)  
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ผ่านออนไลน์ (๑ มิ.ย. ๖๕)  
ความรู้เกี่ยวกับ PDPA (๑ มิ.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองบัว รายลงทะเบียนเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ (๑ มิ.ย. ๖๕)  
ประชาสัมพันธ์การใช้รถใช้ถนนบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว (๓๑ พ.ค. ๖๕)  
ประชาสัมพันธ์ซ่อมท่อประปา ช่วงบริเวณซอยบ้านตาปุ้น (๓๐ พ.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๓,๑๔,๑๕ (๓๐ พ.ค. ๖๕)  
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖)รายลงทะเบียน เดือน พ.ค.๖๕ (๒๗ พ.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (๒๗ พ.ค. ๖๕)  
แผนการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนกับเทศบาลตำบลหนองบัว (๒๓ พ.ค. ๖๕)  
ประชาสัมพันธ์ซ่อมท่อประปา ช่วงบริเวณตั้งแต่ต้นสนถึงสะพานห้วยหอยกาบ (ฝั่งบ้านนายกฝั่งเดียว) (๒๓ พ.ค. ๖๕)  
ประชาสัมพันธ์ซ่อมท่อประปา ช่วงบริเวณ หมู่ที่ ๘ (๒๒ พ.ค. ๖๕)  
ขอประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๗ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ (๑๗ พ.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (๑๗ พ.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๒ (๑๗ พ.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๒๑)ฯ (๑๖ พ.ค. ๖๕)  
ประชาสัมพันธ์ขอร่วมระลึกถึงพระคุณพระรัตนตรัยวันวิสาขบูชา (๑๕ พ.ค. ๖๕)  
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของสำนักงานจัดหาหางานจังหวัดกาญจนบุรี (๙ พ.ค. ๖๕)  
ประชาสัมพันธ์หยุดเก็บขยะจำนวน ๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (๑๗ พ.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๑ (๖ พ.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ (๕ พ.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานผลการตรวจคัดกองตามโครงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (๓ พ.ค. ๖๕)  
ลงนามถวายพระพร วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (๔ พ.ค. ๖๕)  
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนซื้อผลไม้ อุดหนุนเกษตรกรไทย (๒ พ.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองบัว รายลงทะเบียนเดือน เมษายน ๒๕๖๕ (๒ พ.ค. ๖๕)  
ประชาสัมพันธ์ซ่อมท่อประปา ช่วงบริเวณซอยต้นสน หมู่ที่ ๑ (๒ พ.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕) รายลงทะเบียน เดือนเมษายน ๒๕๖๕ (๒๘ เม.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน เมษายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ (๒๗ เม.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๐ (๒๗ เม.ย. ๖๕)  
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๙ (๒๑ เม.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน เมษายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (๒๑ เม.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน เมษายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (๒๐ เม.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศสำเนาแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑๒ เม.ย. ๖๕)  
•เทศบัญญัติ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๕ (๘ เม.ย. ๖๕)  
•เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ.๒๕๖๕ (๘ เม.ย. ๖๕)  
•เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๕ (๘ เม.ย. ๖๕)  
•เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๕ (๘ เม.ย. ๖๕)  
•เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๕ (๘ เม.ย. ๖๕)  
•เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๖๕ (๘ เม.ย. ๖๕)  
•เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๕ (๘ เม.ย. ๖๕)  
•เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๕ (๘ เม.ย. ๖๕)  
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๘ เม.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ (๕ เม.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องการขอคัดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ (๔ เม.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองบัว รายลงทะเบียนเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ (๑ เม.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖ (๓๐ มี.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ (๒๘ มี.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ (๒๓ มี.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (๑๘ มี.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ (๑๗ มี.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๘) (๑๖ มี.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (๑๔ มี.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ (๙ มี.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองบัว รายลงทะเบียนเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (๔ มี.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (๓ มี.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง แจ้งปิดสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวเป็นการชั่วคราว (๒๗ ก.พ. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้ารับจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๒๕ ก.พ. ๖๕)  
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๗)(๒๕ ก.พ.๖๕)  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) (๒๕ ก.พ.๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานผลตรวจคัดกรองตามโครงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) (๒๑ ก.พ. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) (๑๘ ก.พ. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานผลตรวจคัดกรองตามโ๕รงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) (๑๔ ก.พ. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (๑๑ ก.พ. ๖๕)  
ประกาศจากสำนักทะเบียนเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องปิดทำการด้านงานทะเบียนราษฎร ณ อำเภอเมืองกาญจนบุรี (๘ ก.พ. ๖๕)  
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ (๒ ก.พ. ๖๕)  
บัญชีรายชื่อผู้มีสิธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายลงทะเบียนเดือนมกราคม ๒๕๖๕ (๒ ก.พ. ๖๕)  
รายชื่อผู้มีสิธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) (๒๘ ม.ค. ๖๕)  
รายชื่อผู้มีสิธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)(๒๕ ม.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศสำเนารายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑๔ ม.ค. ๖๕)  
รายชื่อผู้มีสิธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)(๑๔ ม.ค. ๖๕)  
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ (๑๐ ม.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๖ ม.ค. ๖๕)  
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๖)(๔ ม.ค. ๖๕)  
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)รายลงทะเบียน เดือน ธ.ค.๖๔(๒๗ ธ.ค. ๖๔)  
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๓ ธ.ค. ๖๔)  
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ (๒๑ ธ.ค. ๖๔)  
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ครั้งที ๒ (๑๔ ธ.ค. ๖๔)  
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๕)  
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๓ ธ.ค. ๖๔)  
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๓ ธ.ค.๖๔)  
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๔) (๒ ธ.ค. ๖๔)  
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายลงทะเบียนเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (๒ ธ.ค. ๖๔)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (๒ ธ.ค. ๖๔)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ (๓๐ พ.ย. ๖๔)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ (๒๙ พ.ย. ๖๔)  
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)รายลงทะเบียน เดือน พ.ย.๖๔ (๒๙ พ.ย. ๖๔)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๒๓ พ.ย. ๖๔)  
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ (เพิ่มเติม) (๒๒ พ.ย. ๖๔)  
ประกาศรายชื่อผู้สละสิทธิ์รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโ๕โรน่า2019ฯ รอบที่ ๖ (๑๖ พ.ย. ๖๔)  
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) (๑๕ พ.ย. ๖๔)  
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (๙ พ.ย. ๖๔)  
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองบัว รายลงทะเบียนเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ (๒ พ.ย. ๖๔)  
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ (๒๙ ต.ค. ๖๔)  
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) รายลงทะเบียนเดือน ต.ค. ๒๕๖๔ (๒๗ ต.ค. ๖๔)  
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) (๒๗ ต.ค. ๖๔)  
ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑๙ ต.ค. ๖๔)  
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) (๑๔ ต.ค. ๖๔)  
รายชื่อประชาชนที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 (รอบ ๔) (๑๔ ต.ค. ๖๔)  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๗ ต.ค. ๖๔)  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประปา) (๗ ต.ค. ๖๔)  
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (๔ ต.ค.๖๔)  
ประชาสัมพันธ์ การบริการคนพิการเชิงรุก เพื่อเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมาย (๓ ต.ค.๖๔)  
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๓๐ ก.ย. ๖๔)  
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๒๙ ก.ย. ๖๔)  
ประชาสัมพันธ์โครงการรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๒๘ ก.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ (๒๘ ก.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๑๓ ก.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (๖ ก.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ (๒ ก.ย. ๖๔)  
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ก.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (๒๖ ส.ค. ๖๔)  
ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รอบ ๒ (๑๘ ส.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 รอบ ๒ (๑๗ ส.ค. ๖๔)  
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 รอบ ๒ (๑๗ ส.ค. ๖๔)  
แจ้งความคืบหน้าการเข้ารับการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 (๑๕ ส.ค. ๖๔)  
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลหนองบัว (๓ ส.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายลงทะเบียน เดือน ก.ค. ๒๕๖๔ (๒ ส.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๓๐ ก.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗) ลงทะเบียน เดือน ก.ค.๒๕๖๔ (๒๙ ก.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔)เพิ่มเติม (ฉบับที่๙) (๑๙ ก.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๘) (๑๖ ก.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ (๑๖ ก.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (๑๓ ก.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ฯ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (๒ ก.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ รายลงทะเบียนเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (๑ ก.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรัเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๓๐ มิ.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖) รายลงทะเบียน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (๒๙ มิ.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๘ มิ.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) แก้ไข (ฉบับที่ ๗) (๑๘ มิ.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้ลงทะเบียนประสงค์รับการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เทศบาลตำบลหนองบัว (๑๗ มิ.ย. ๖๔)  
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เทศบาลตำบลหนองบัว (เคาะประตูบ้าน) (๑๕ มิ.ย. ๖๔)  
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เทศบาลตำบลหนองบัว (๑๑ มิ.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๕ (๑๑ มิ.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๔ (๔ มิ.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (๑๓ พ.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (๑๒ พ.ค. ๖๔)  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (๑๒ พ.ค. ๖๔)  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (๑๑ พ.ค. ๖๔)  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (๑๑ พ.ค. ๖๔)  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวครั้งแรก (๗ พ.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๓ พ.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของทต.หนองบัว รายลงทะเบียนเดือน เมษายน ๒๕๖๔ (๓ พ.ค. ๖๔)  
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี (๓ พ.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ (๒๙ เม.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔) รายลงทะเบียนเดือน เมษายน ๒๕๖๔ (๒๘ เม.ย. ๖๔)  
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว (๒๗ เม.ย. ๖๔)  
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว (๒๗ เม.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ (๒๖ เม.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๖ เม.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๒๒ เม.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (๑๘ เม.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ รายลงทะเบียน เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (๒ เม.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ (๓๐ มี.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ (๒๖ มี.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๒๒ มี.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (๙ มี.ค. ๖๔)  
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลหนองบัว (๘ มี.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (๓ มี.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ รายลงทะเบียน เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๒ มี.ค ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ รายลงทะเบียน เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๒๕ ก.พ. ๖๔)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๒๓ ก.พ. ๖๔)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๒ (๑๙ ก.พ. ๖๔)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ (๑๙ ก.พ. ๖๔)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (๑๙ ก.พ. ๖๔)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๘ ก.พ. ๖๔)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (๔ ก.พ. ๖๔)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ( ๔ ก.พ. ๖๔)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว (๔ ก.พ. ๖๔)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวและนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว (๔ ก.พ. ๖๔)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ (๓ ก.พ. ๖๔)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (๑ ก.พ. ๖๔)
ประกาศรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี่ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๒๖ ม.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (๒๕ ม.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว กรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบใหม่ (๓ ม.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๙ ธ.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ))(๕ ธ.ค. ๖๓)  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) (๔ ธ.ค. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ))(๔ ธ.ค. ๖๓)  
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒ ธ.ค. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๒ ธ.ค. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๒ ธ.ค. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัว (๑ ธ.ค. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัว (๒๖ พ.ย. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) (๒๕ พ.ย. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัว (พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง) (๑๓ พ.ย. ๖๓)  
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้จำหน่ายอาหารสมัครเข้ารับการอบรมผู้โครงการอบรม และทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑๑ พ.ย. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัว (๑๐ พ.ย. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๙ พ.ย. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัว (๖ พ.ย. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลหนองบัว (๕ พ.ย. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๓๐ ต.ค. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๗ ต.ค. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๘ ต.ค. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๔/๒๕๖๓ (๘ ต.ค. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ (๘ ต.ค. ๖๓)  
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ต.ค. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๓๐ ก.ย. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๙ ก.ย. ๖๓)  
ประชาสัมพันธ์โครงการรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑๐ ก.ย. ๖๓)  
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน ส.ค. ๖๓ (๘ ก.ย. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๓ ก.ย. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๒๔ ส.ค. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) (๑๐ ส.ค. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (๗ ส.ค. ๖๓)  
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน ก.ค.๖๓ (๗ ส.ค. ๖๓)  
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ COVID-19(๒๒ ก.ค. ๖๓)  
รายชื่อผู้สูงอายุได้รับเงินช่วยเหลือ ๓,๐๐๐ บาท (๒๒ ก.ค. ๖๓)  
รายชื่อผู้พิการที่ได้รับเงินช่วยเหลือ ๓,๐๐๐ บาท (๒๒ ก.ค. ๖๓)  
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๕) (๒๒ ก.ค. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างวางท่อระบาย้ำภายในหมู่บ้านบัวหลวง ซอย4 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑ มิ.ย. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข (ฉบับที่ ๔) (๑๑ มิ.ย. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็น้องใช้ในราชการ (๑๑ มิ.ย. ๖๓)  
ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทางทะเบียนราษฎร (๕ มิ.ย. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (๑๓ พ.ค. ๖๓)  
ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย (๒๑ เม.ย. ๖๓)  
แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (๒๑ เม.ย. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)แก้ไข (ฉบับที่ ๓) (๒๑ เม.ย. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศสำเนารางานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑๕ เม.ย. ๖๓)  
ประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อควรปฏิบัติในการจัดงานบรรพชาอุปสมบท งานมงคลสมรส และงานฌาปนกิจศพในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) (๑๓ เม.ย. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๓) เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) (๘ เม.ย. ๖๓)  
ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานฯ ให้ไปลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือที่อำเภอฯ (๒๓ มี.ค. ๖๓)  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนุบรี เพื่อเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (๒๘ ก.พ. ๖๓)  
การตรวจวัดค่า PM 2.5 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว (๑๓ ก.พ. ๖๓)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๕ ก.พ. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) (๔ ก.พ. ๖๓)  
รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) (๔ ก.พ. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัว (๒๗ ม.ค. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัว (๑๒ ธ.ค. ๖๒)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป(เจ้าหน้าที่ดับเพลิง) (๙ ธ.ค. ๖๒)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒๙ พ.ย. ๖๒)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒๙ พ.ย. ๖๒)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (๒๙ พ.ย. ๖๒)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัว อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี (๑๙ พ.ย. ๖๒)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒๕ ต.ค. ๖๒)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๓๐ ก.ย. ๖๒)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๙ ก.ย.๖๒)  
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๙ ก.ย. ๖๒)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๙ ก.ย.๖๒)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๗ ก.พ.๖๒)  
ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (๒ ม.ค.๖๒)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) (๒๐ พ.ย.๖๑)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓๐ ต.ค.๖๑)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๙ ต.ค.๖๑)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (๑๙ ต.ค.๖๑)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
โครงการรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10 ต.ค.61)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ครบกำหนดระยะเวลาการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (เจ้าหน้าที่ดับเพลิง)  
การเรียกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่ดับเพลิง)  
รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพเป็นราย อปท.  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1)  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  
ประชาสัมพันธ์ยกย่องเกษตรกรตัวอย่าง "เดินตามศาสตร์พระราชา"  
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีเกษตรตามศาสตร์พระราชา 14,27 เม.ย.61และ 4,11 พฤษภาคม 2561  
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
ประกาศเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีเกษตรตามศาสตร์พระราชา (2 เม.ย.61)  
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 (เดือนเม.ย.-ก.ย.60)(24 ต.ค.60)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (18 ต.ค.60)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 (19 ก.ย.60)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัว ตำแหน่งคนงานทั่วไป(เจ้าหน้าที่ดับเพลิง) (29 ส.ค.60)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัว (25 ส.ค.60)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัว (4 ส.ค.60)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัว (30 พ.ค.60)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัว (26 พ.ค.60)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัว (8 พ.ค.60)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (31 มี.ค.60)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลหนองบัว (1 มี.ค.60)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (22 พ.ย 59)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พศ.2559 (31 ค.ค. 59)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 (31 ต.ค. 59)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พศ.2561-2564) (31 ต.ค. 59)  
รายงานการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (5 ต.ค. 59)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ.2560 (21 ก.ย. 59)  
ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก อบจ.สามารถสมัครได้ที่เทศบาล(1 ก.ค. 59)  
ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาระดับ ปวส. จาก อบจ.สามารถสมัครได้ที่เทศบาล (1 ก.ค. 59)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 (23 พ.ค. 59)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล(17 พ.ย.58)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 ตำแหน่ง (26 ต.ค.58)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 (2 ก.ย.58)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(รองปลัดเทศบาล 7) (1 ก.ย.58)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (26 ส.ค.58)  
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดับเพลิง (7ส.ค.58)  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นตำแหน่งผู้บริหาร  
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสสรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและตำแหน่งคนงานตกแต่งสวน  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประมูลสุขาสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำแควใหญ่ ครั้งที่ ๒  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประมูลสุขาสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำแควใหญ่  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัว  
โทรศัพท์เทศบาลขัดข้อง สามารถติดต่อเทศบาลได้ที่อีเมล์ nongbua_kan@hotmail.com หรือ โทร 0867671678  
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"หมู่บ้านรักษาศีล ๕"  
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง  
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล  
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก)  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  
ประกาศรับสมัครพนักงานเทศบาล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (สายงานบริหาร) 
ประกาศการกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก 
ประกาศผลการสอบพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายบริหาร 
ข้อแนะนำการชำระภาษี 
สาระน่ารู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารฯ 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งรองปลัด
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัว
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รณรงค์ใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าแทนการใช้ถุงพลาสติก ช่วยลดภาวะโลกร้อน
ร่วมลงนามถวายพระพร    
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการการบริการประชาชนด้านการจัดกิจกรรมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553
ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลหนองบัว