ข่าว  ประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ (๒๗ เม.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๑ (๖ พ.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ (๕ พ.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานผลการตรวจคัดกองตามโครงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (๓ พ.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองบัว รายลงทะเบียนเดือน เมษายน ๒๕๖๕ (๒ พ.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕) รายลงทะเบียน เดือนเมษายน ๒๕๖๕ (๒๘ เม.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน เมษายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ (๒๗ เม.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๐ (๒๗ เม.ย. ๖๕)  
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๙ (๒๑ เม.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน เมษายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (๒๑ เม.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน เมษายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (๒๐ เม.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศสำเนาแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑๒ เม.ย. ๖๕)  
•เทศบัญญัติ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๕ (๘ เม.ย. ๖๕)  
•เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ.๒๕๖๕ (๘ เม.ย. ๖๕)  
•เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๕ (๘ เม.ย. ๖๕)  
•เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๕ (๘ เม.ย. ๖๕)  
•เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๕ (๘ เม.ย. ๖๕)  
•เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๖๕ (๘ เม.ย. ๖๕)  
•เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๕ (๘ เม.ย. ๖๕)  
•เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๕ (๘ เม.ย. ๖๕)  
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๘ เม.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ (๕ เม.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องการขอคัดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ (๔ เม.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองบัว รายลงทะเบียนเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ (๑ เม.ย. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖ (๓๐ มี.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ (๒๘ มี.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ (๒๓ มี.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (๑๘ มี.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ (๑๗ มี.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๘) (๑๖ มี.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (๑๔ มี.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ (๙ มี.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองบัว รายลงทะเบียนเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (๔ มี.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (๓ มี.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง แจ้งปิดสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวเป็นการชั่วคราว (๒๗ ก.พ. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้ารับจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๒๕ ก.พ. ๖๕)  
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๗)(๒๕ ก.พ.๖๕)  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) (๒๕ ก.พ.๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานผลตรวจคัดกรองตามโครงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) (๒๑ ก.พ. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) (๑๘ ก.พ. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานผลตรวจคัดกรองตามโ๕รงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) (๑๔ ก.พ. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (๑๑ ก.พ. ๖๕)  
ประกาศจากสำนักทะเบียนเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องปิดทำการด้านงานทะเบียนราษฎร ณ อำเภอเมืองกาญจนบุรี (๘ ก.พ. ๖๕)  
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ (๒ ก.พ. ๖๕)  
บัญชีรายชื่อผู้มีสิธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายลงทะเบียนเดือนมกราคม ๒๕๖๕ (๒ ก.พ. ๖๕)  
รายชื่อผู้มีสิธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) (๒๘ ม.ค. ๖๕)  
รายชื่อผู้มีสิธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)(๒๕ ม.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศสำเนารายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑๔ ม.ค. ๖๕)  
รายชื่อผู้มีสิธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)(๑๔ ม.ค. ๖๕)  
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ (๑๐ ม.ค. ๖๕)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๖ ม.ค. ๖๕)  
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๖)(๔ ม.ค. ๖๕)  
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)รายลงทะเบียน เดือน ธ.ค.๖๔(๒๗ ธ.ค. ๖๔)  
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๓ ธ.ค. ๖๔)  
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ (๒๑ ธ.ค. ๖๔)  
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ครั้งที ๒ (๑๔ ธ.ค. ๖๔)  
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๕)  
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๓ ธ.ค. ๖๔)  
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๓ ธ.ค.๖๔)  
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๔) (๒ ธ.ค. ๖๔)  
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายลงทะเบียนเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (๒ ธ.ค. ๖๔)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (๒ ธ.ค. ๖๔)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ (๓๐ พ.ย. ๖๔)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ (๒๙ พ.ย. ๖๔)  
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)รายลงทะเบียน เดือน พ.ย.๖๔ (๒๙ พ.ย. ๖๔)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๒๓ พ.ย. ๖๔)  
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ (เพิ่มเติม) (๒๒ พ.ย. ๖๔)  
ประกาศรายชื่อผู้สละสิทธิ์รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโ๕โรน่า2019ฯ รอบที่ ๖ (๑๖ พ.ย. ๖๔)  
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) (๑๕ พ.ย. ๖๔)  
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (๙ พ.ย. ๖๔)  
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองบัว รายลงทะเบียนเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ (๒ พ.ย. ๖๔)  
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ (๒๙ ต.ค. ๖๔)  
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) รายลงทะเบียนเดือน ต.ค. ๒๕๖๔ (๒๗ ต.ค. ๖๔)  
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) (๒๗ ต.ค. ๖๔)  
ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑๙ ต.ค. ๖๔)  
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) (๑๔ ต.ค. ๖๔)  
รายชื่อประชาชนที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 (รอบ ๔) (๑๔ ต.ค. ๖๔)  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๗ ต.ค. ๖๔)  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประปา) (๗ ต.ค. ๖๔)  
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (๔ ต.ค.๖๔)  
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๓๐ ก.ย. ๖๔)  
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๒๙ ก.ย. ๖๔)  
ประชาสัมพันธ์โครงการรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๒๘ ก.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ (๒๘ ก.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๑๓ ก.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (๖ ก.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ (๒ ก.ย. ๖๔)  
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ก.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (๒๖ ส.ค. ๖๔)  
ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รอบ ๒ (๑๘ ส.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 รอบ ๒ (๑๗ ส.ค. ๖๔)  
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 รอบ ๒ (๑๗ ส.ค. ๖๔)  
แจ้งความคืบหน้าการเข้ารับการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 (๑๕ ส.ค. ๖๔)  
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลหนองบัว (๓ ส.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายลงทะเบียน เดือน ก.ค. ๒๕๖๔ (๒ ส.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๓๐ ก.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗) ลงทะเบียน เดือน ก.ค.๒๕๖๔ (๒๙ ก.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔)เพิ่มเติม (ฉบับที่๙) (๑๙ ก.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๘) (๑๖ ก.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ (๑๖ ก.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (๑๓ ก.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ฯ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (๒ ก.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ รายลงทะเบียนเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (๑ ก.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรัเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๓๐ มิ.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖) รายลงทะเบียน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (๒๙ มิ.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๘ มิ.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) แก้ไข (ฉบับที่ ๗) (๑๘ มิ.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้ลงทะเบียนประสงค์รับการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เทศบาลตำบลหนองบัว (๑๗ มิ.ย. ๖๔)  
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เทศบาลตำบลหนองบัว (เคาะประตูบ้าน) (๑๕ มิ.ย. ๖๔)  
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เทศบาลตำบลหนองบัว (๑๑ มิ.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๕ (๑๑ มิ.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๔ (๔ มิ.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (๑๓ พ.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (๑๒ พ.ค. ๖๔)  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (๑๒ พ.ค. ๖๔)  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (๑๑ พ.ค. ๖๔)  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (๑๑ พ.ค. ๖๔)  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวครั้งแรก (๗ พ.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๓ พ.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของทต.หนองบัว รายลงทะเบียนเดือน เมษายน ๒๕๖๔ (๓ พ.ค. ๖๔)  
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี (๓ พ.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ (๒๙ เม.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔) รายลงทะเบียนเดือน เมษายน ๒๕๖๔ (๒๘ เม.ย. ๖๔)  
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว (๒๗ เม.ย. ๖๔)  
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว (๒๗ เม.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ (๒๖ เม.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๖ เม.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๒๒ เม.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (๑๘ เม.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ รายลงทะเบียน เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (๒ เม.ย. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ (๓๐ มี.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ (๒๖ มี.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๒๒ มี.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (๙ มี.ค. ๖๔)  
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลหนองบัว (๘ มี.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (๓ มี.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ รายลงทะเบียน เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๒ มี.ค ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ รายลงทะเบียน เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๒๕ ก.พ. ๖๔)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๒๓ ก.พ. ๖๔)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๒ (๑๙ ก.พ. ๖๔)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ (๑๙ ก.พ. ๖๔)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (๑๙ ก.พ. ๖๔)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๘ ก.พ. ๖๔)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (๔ ก.พ. ๖๔)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ( ๔ ก.พ. ๖๔)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว (๔ ก.พ. ๖๔)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวและนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว (๔ ก.พ. ๖๔)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ (๓ ก.พ. ๖๔)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (๑ ก.พ. ๖๔)
ประกาศรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี่ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๒๖ ม.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (๒๕ ม.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว กรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบใหม่ (๓ ม.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๙ ธ.ค. ๖๔)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ))(๕ ธ.ค. ๖๓)  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) (๔ ธ.ค. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ))(๔ ธ.ค. ๖๓)  
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒ ธ.ค. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๒ ธ.ค. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๒ ธ.ค. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัว (๑ ธ.ค. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัว (๒๖ พ.ย. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) (๒๕ พ.ย. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัว (พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง) (๑๓ พ.ย. ๖๓)  
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้จำหน่ายอาหารสมัครเข้ารับการอบรมผู้โครงการอบรม และทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑๑ พ.ย. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัว (๑๐ พ.ย. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๙ พ.ย. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัว (๖ พ.ย. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลหนองบัว (๕ พ.ย. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๓๐ ต.ค. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๗ ต.ค. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๘ ต.ค. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๔/๒๕๖๓ (๘ ต.ค. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ (๘ ต.ค. ๖๓)  
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ต.ค. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๓๐ ก.ย. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๙ ก.ย. ๖๓)  
ประชาสัมพันธ์โครงการรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑๐ ก.ย. ๖๓)  
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน ส.ค. ๖๓ (๘ ก.ย. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๓ ก.ย. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๒๔ ส.ค. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) (๑๐ ส.ค. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (๗ ส.ค. ๖๓)  
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน ก.ค.๖๓ (๗ ส.ค. ๖๓)  
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ COVID-19(๒๒ ก.ค. ๖๓)  
รายชื่อผู้สูงอายุได้รับเงินช่วยเหลือ ๓,๐๐๐ บาท (๒๒ ก.ค. ๖๓)  
รายชื่อผู้พิการที่ได้รับเงินช่วยเหลือ ๓,๐๐๐ บาท (๒๒ ก.ค. ๖๓)  
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๕) (๒๒ ก.ค. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างวางท่อระบาย้ำภายในหมู่บ้านบัวหลวง ซอย4 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑ มิ.ย. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข (ฉบับที่ ๔) (๑๑ มิ.ย. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็น้องใช้ในราชการ (๑๑ มิ.ย. ๖๓)  
ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทางทะเบียนราษฎร (๕ มิ.ย. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (๑๓ พ.ค. ๖๓)  
ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย (๒๑ เม.ย. ๖๓)  
แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (๒๑ เม.ย. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)แก้ไข (ฉบับที่ ๓) (๒๑ เม.ย. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศสำเนารางานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑๕ เม.ย. ๖๓)  
ประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อควรปฏิบัติในการจัดงานบรรพชาอุปสมบท งานมงคลสมรส และงานฌาปนกิจศพในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) (๑๓ เม.ย. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๓) เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) (๘ เม.ย. ๖๓)  
ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานฯ ให้ไปลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือที่อำเภอฯ (๒๓ มี.ค. ๖๓)  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนุบรี เพื่อเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (๒๘ ก.พ. ๖๓)  
การตรวจวัดค่า PM 2.5 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว (๑๓ ก.พ. ๖๓)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๕ ก.พ. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) (๔ ก.พ. ๖๓)  
รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) (๔ ก.พ. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัว (๒๗ ม.ค. ๖๓)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัว (๑๒ ธ.ค. ๖๒)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป(เจ้าหน้าที่ดับเพลิง) (๙ ธ.ค. ๖๒)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒๙ พ.ย. ๖๒)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒๙ พ.ย. ๖๒)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (๒๙ พ.ย. ๖๒)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัว อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี (๑๙ พ.ย. ๖๒)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒๕ ต.ค. ๖๒)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๓๐ ก.ย. ๖๒)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๙ ก.ย.๖๒)  
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๙ ก.ย. ๖๒)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๙ ก.ย.๖๒)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๗ ก.พ.๖๒)  
ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (๒ ม.ค.๖๒)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) (๒๐ พ.ย.๖๑)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓๐ ต.ค.๖๑)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๙ ต.ค.๖๑)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (๑๙ ต.ค.๖๑)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
โครงการรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10 ต.ค.61)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ครบกำหนดระยะเวลาการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (เจ้าหน้าที่ดับเพลิง)  
การเรียกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่ดับเพลิง)  
รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพเป็นราย อปท.  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1)  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  
ประชาสัมพันธ์ยกย่องเกษตรกรตัวอย่าง "เดินตามศาสตร์พระราชา"  
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีเกษตรตามศาสตร์พระราชา 14,27 เม.ย.61และ 4,11 พฤษภาคม 2561  
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
ประกาศเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีเกษตรตามศาสตร์พระราชา (2 เม.ย.61)  
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 (เดือนเม.ย.-ก.ย.60)(24 ต.ค.60)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (18 ต.ค.60)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 (19 ก.ย.60)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัว ตำแหน่งคนงานทั่วไป(เจ้าหน้าที่ดับเพลิง) (29 ส.ค.60)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัว (25 ส.ค.60)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัว (4 ส.ค.60)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัว (30 พ.ค.60)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัว (26 พ.ค.60)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัว (8 พ.ค.60)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (31 มี.ค.60)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลหนองบัว (1 มี.ค.60)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (22 พ.ย 59)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พศ.2559 (31 ค.ค. 59)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 (31 ต.ค. 59)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พศ.2561-2564) (31 ต.ค. 59)  
รายงานการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (5 ต.ค. 59)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ.2560 (21 ก.ย. 59)  
ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก อบจ.สามารถสมัครได้ที่เทศบาล(1 ก.ค. 59)  
ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาระดับ ปวส. จาก อบจ.สามารถสมัครได้ที่เทศบาล (1 ก.ค. 59)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 (23 พ.ค. 59)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล(17 พ.ย.58)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 ตำแหน่ง (26 ต.ค.58)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 (2 ก.ย.58)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(รองปลัดเทศบาล 7) (1 ก.ย.58)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (26 ส.ค.58)  
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดับเพลิง (7ส.ค.58)  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นตำแหน่งผู้บริหาร  
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสสรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและตำแหน่งคนงานตกแต่งสวน  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประมูลสุขาสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำแควใหญ่ ครั้งที่ ๒  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประมูลสุขาสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำแควใหญ่  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัว  
โทรศัพท์เทศบาลขัดข้อง สามารถติดต่อเทศบาลได้ที่อีเมล์ nongbua_kan@hotmail.com หรือ โทร 0867671678  
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"หมู่บ้านรักษาศีล ๕"  
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง  
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล  
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก)  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  
ประกาศรับสมัครพนักงานเทศบาล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (สายงานบริหาร) 
ประกาศการกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก 
ประกาศผลการสอบพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายบริหาร 
ข้อแนะนำการชำระภาษี 
สาระน่ารู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารฯ 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งรองปลัด
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัว
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รณรงค์ใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าแทนการใช้ถุงพลาสติก ช่วยลดภาวะโลกร้อน
ร่วมลงนามถวายพระพร    
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการการบริการประชาชนด้านการจัดกิจกรรมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553
ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลหนองบัว